Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy

O PROGRAMIE

Fundacja Medyk dla Zdrowia realizuje projekt pt. “Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Priorytet VIII Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w postaci całodobowych usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej(w tym aktywizacji fizycznej, intelektualnej i społecznej) dla 30 osób niesamodzielnych zamieszkujących powiat dębicki i okoliczne powiaty z terenu województwa podkarpackiego.

CEL SZCZEGÓŁOWY

 • Podniesienie dostępności i jakości do usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych poprzez zakup odpowiedniego sprzętu oraz zatrudnienie wykwalifikowanej kadry,
 • Zapewnienie dostępu do wsparcia psychologicznego,
 • Umożliwienie udziału w zajęciach plastycznych, edukacyjnych, muzycznych i wspierających ruchowo,
 • Zapewnienie wyżywienia oraz stworzenie warunków do odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu stanowią osoby niesamodzielne, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Będą to osoby dorosłe. Uczestnicy projektu będą zamieszkiwali powiat dębicki i okoliczne powiaty z terenu województwa podkarpackiego.

ZAKRES DZIAŁANIA

Utworzenie i prowadzenie całodobowego ośrodka opieki:

 • utworzenie nowych miejsc opieki dla osób niesamodzielnych,
 • wsparcie dobierane indywidualnie do potrzeb każdego z uczestników
 • udział w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo,
 • wyposażenie ośrodka w niezbędny sprzęt do funkcjonowania,
 • udział w organizowanych imprezach okolicznościowych, projekcji filmów, czytanie prasy, gry towarzyskie, pogadanki,
 • wyżywienie podczas pobytu w ośrodku,
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,

 

KONTAKT

tel.: 14 689 22 21

REKRUTACJA

Klauzula rekrutacyna
Regulamin rekrutacji
Formularz rekrutacyjny (zał. 1)
Deklaracja uczestnictwa w projekcie (zał. 2)
Oświadczenie uczestnika projektu (zał. 3)
Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia społecznego (zał. 4)

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

Skip to content