Polityka zapobiegania molestowaniu seksualnemu, wykorzystywaniu i nadużyciom

PREAMBUŁA

Będąc w pełni świadomymi, że wykorzystywanie przymusowego położenia beneficjentów i interesariuszy pomocy humanitarnej rodzące ryzyko nadużyć seksualnych, molestowania i wykorzystywania seksualnego (SHEA) stanowią istotne zagrożenie dla prawidłowego realizowania zadań przez NGO’s wprowadzamy niniejszą Politykę, w której w sposób jasny określone zostały zasady, oczekiwania oraz środki, jakie zostaną podjęte w celu zapobiegania SHEA oraz natychmiastowe działania w odniesieniu do zgłaszania i reagowania na zarzuty dotyczące SHEA.
Będąc także świadomymi, że kultura Fundacji wpływa na wszystkie aspekty pracy, zachowania i doświadczenia naszych Beneficjentów i Interesariuszy zobowiązujemy się do budowania kultury wolnej od nadużyć, dyskryminacji i krzywdy.

Zdajemy sobie sprawę, że nadużycia seksualne, molestowanie i wykorzystywanie seksualne w sposób nieproporcjonalny doświadcza  kobiety i dziewczęta, ale w naszej pracy zwracamy także uwagę na  wpływ nadużyć seksualnych na chłopców, mężczyzn, społeczności transseksualne oraz osoby bez identyfikacji płci. Zobowiązujemy się do równego traktowania w zakresie przeciwdziałania SHEA i jednakowego wsparcia grup marginalizowanych, w tym mniejszości etnicznych, religijnych narodowych, rasowych czy społecznych.

Fundacja Medyk dla Zdrowia uwzględniając najwyższe standardy przeciwdziałania nadużyciom seksualnym, molestowaniu  i wykorzystywaniu seksualnemu wprowadzone przez standardy międzynarodowych organizacji humanitarnych, oraz w związku z podjęciem współpracy z Aliance 4 Europe zobowiązuje się do zapewnienia wszelkich niezbędnych działań w celu zapobiegania niewłaściwemu zachowaniu pracowników, współpracowników, a także organizacji współpracujących oraz innych osób zaangażowanych w pomoc humanitarną oraz podjęcia wszelkich działań w celu ograniczania ryzyka wystąpienia przypadków stanowiących naruszenie wprowadzonych zasad postępowania.

Fundacja Medyk dla Zdrowia zobowiązuje się do niezwłocznego reagowania na wszelkie podejrzenia nadużyć seksualnych, molestowania i wykorzystywania seksualnego oraz do stosowania mechanizmów zapobiegających i zwalczających nadużycia seksualne, molestowanie i wykorzystywanie seksualne oraz do poszanowania praw i godności ofiar wykorzystywania seksualnego, w oparciu o przepisy określone w niniejszej Polityce.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich pracowników i współpracowników Fundacji Medyk dla Zdrowia niezależnie od podstawy prawnej współpracy we wszystkich jej oddziałach i filiach i dotyczy wszystkich działań tych osób zarówno w godzinach pracy jak i poza nimi.

ART. I DEFINICJE

„Wykorzystanie seksualne” Rzeczywista lub zagrażająca fizyczna ingerencja o charakterze seksualnym, dokonana przy użyciu siły lub z wykorzystaniem pozycji lub władzy. Obejmuje przestępstwa seksualne, w tym, ale nie tylko: próbę gwałtu oraz napaść seksualną.
„Nadużycie seksualne” Każde rzeczywiste lub usiłowane nadużycie pozycji bezbronności, różnicy sił lub zaufania do celów seksualnych. Obejmuje czerpanie korzyści finansowych, społecznych lub politycznych z wykorzystywania seksualnego innych osób.
„Molestowanie seksualne” niepożądane propozycje seksualne lub niepożądane żądanie korzyści seksualnych, lub inne niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym, w okolicznościach, w których rozsądna osoba, uwzględniając wszystkie okoliczności, mogłaby przewidzieć możliwość, że osoba molestowana zostanie urażona, upokorzona lub zastraszona. Molestowanie seksualne może przybierać różne formy. Może być bezpośrednie lub pośrednie, fizyczne lub werbalne, powtarzające się lub jednorazowe i popełnione przez jakąkolwiek osobę dowolnej płci wobec jakiejkolwiek osoby dowolnej płci.
„Współpracownik” odnosi się do osób zakontraktowanych na warunkach płatnych lub bezpłatnie, które zobowiązały się do współpracy lub wspierania Fundacji Medyk dla Zdrowia w realizacji zadań.  Obejmuje to między innymi członków zarządu, wolontariuszy (w tym wolontariuszy społecznych), stażystów, sponsorów, badaczy, darczyńców, konsultantów i wykonawców, personel i/lub przedstawicieli organizacji partnerskich i samorządów lokalnych.
„Dziecko” zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka i dla celów niniejszej polityki globalnej, jest zdefiniowane jako każda osoba – dziewczynka, chłopiec, młoda kobieta, młody mężczyzna oraz dzieci o innej tożsamości płciowej – w wieku poniżej 18 lat.
„Przemoc wobec dzieci” wszelkie formy fizycznego i/lub emocjonalnego złego traktowania, Przemoc seksualna, zaniedbanie lub niedbałe traktowanie lub każdy rodzaj wykorzystania, skutkującego rzeczywistą lub potencjalną szkodą dla zdrowia, przetrwania, rozwoju lub godności dziecka w kontekście relacji odpowiedzialności, zaufania lub władzy, przemoc w sieci.
„Skarżący” Jest to osoba składająca skargę; może to być osoba, która doświadczyła tego, co jest zgłaszane (ofiara/ pokrzywdzony), lub może to być inna osoba (osoba trzecia składająca skargę), która dowiaduje się o naruszeniu i składa skargę.
„Krzywda” to każdy szkodliwy wpływ na fizyczne, psychiczne lub emocjonalne samopoczucie osoby (dziecka lub osoby dorosłej). Krzywda może być spowodowana przez Nadużycie lub Wykorzystanie, zarówno zamierzone jak i niezamierzone.
„Dochodzenie” proces mający na celu zebranie informacji w celu ustalenia, czy doszło do niewłaściwego postępowania, a jeśli tak, to jakie osoby są za to odpowiedzialne.
„Beneficjent” bezpośredni i pośredni uczestnik Programu. Bezpośredni uczestnik programu to osoba, do której skierowany jest jeden lub więcej produktów projektu i którzy otrzymają wsparcie w ramach projektu. Pośredni uczestnik to osoba, która nie jest bezpośrednim uczestnikiem, ale odniosi korzyści z Projektu.
„Pracownicy” odnosi się do osób, które otrzymują regularne wynagrodzenie za pracę w Fundacji Medyk dla Zdrowia  jak również w podmiotach powiązanych.

„Interesariusz” to każda osoba, organizacja, grupa społeczna lub społeczeństwo w ogóle, które ma związek z naszą pracą, może to być społeczność uczestników naszych programów, rządy i darczyńcy.
„Ofiara/Pokrzywdzony” osoba, która doświadczyła Nadużycia seksualnego, Wykorzystania lub molestowania. Terminy ofiara i pokrzywdzony mogą być używane zamiennie.
„Młoda osoba/osoby” lub „Młodzież” zgodnie z definicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych obejmuje osoby – młode kobiety, młodych mężczyzn i młode osoby o innej tożsamości płciowej – w wieku od 15 do 24 lat. Grupa ta obejmuje kategorie „dzieci”, „nastolatków” i „dorosłych”, ale uważa, że Młodzi Ludzie mają szczególne potrzeby w zakresie ochrony i wymagają odrębnego traktowania, oprócz młodszych dzieci i starszych dorosłych.

ART. II. CEL POLITYKI

2.1.Celem niniejszej polityki jest przedstawienie wszystkim pracownikom i współpracownikom:

  • znaczenia zapobiegania molestowaniu seksualnemu, wykorzystywaniu i nadużyciom (PSHEA) oraz ich odpowiedzialności za zapewnienie, że oni sami, ich zachowanie i działania w ramach wykonywanych zadań nie stanowią przemocy seksualnej lub nie wyrządzają krzywdy beneficjentom i interesariuszom Fundacji.
  • ich roli w zapobieganiu molestowaniu seksualnemu, wykorzystywaniu i nadużyciom seksualnym oraz konsekwencji naruszenia Polityki.
  • ich obowiązków związanych ze zgłaszaniem wszelkich podejrzeń o molestowanie seksualne, wykorzystywanie i nadużycia.
  • jasnych wytycznych dotyczących sposobu zgłaszania podejrzeń o nadużycia seksualne.
ART. III. ZASADY GENERALNE

3.1. Niniejsza Polityka opiera się na następujących zasadach generalnych:
3.1.1. Zakaz Bezczynności, który oznacza obowiązek podjęcia działań i wyjaśnienia każdego podejrzenia i zarzutów o nadużycie seksualne, molestowanie lub wykorzystanie seksualne. Oznacza przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego bez zbędnej zwłoki i z poszanowaniem godności i prywatności ofiary/osoby, której dobro zostało naruszone.
3.1.2. Poszanowanie godności osób pokrzywdzonych, co oznacza że wszelkie działania podjęte w ramach niniejszej Polityki będą podejmowane w najlepiej rozumianym interesie osoby pokrzywdzonej/ofiary nadużyć, z zachowaniem jej bezpieczeństwa, praw, poszanowaniem jej godności, potrzeb i prywatności, w tym także wsparcia psychologicznego, niezależnie od zobowiązania do zapewnienia sprawiedliwego rozstrzygnięcia i uczciwej, transparentnej procedury.
Przekazanie incydentów o charakterze kryminalnym organom ścigania lub innym odpowiednim organom nastąpi po uwzględnieniu życzeń Dorosłej ofiary/osoby pokrzywdzonej, oceny najlepszego interesu Dziecka – ofiary/osoby pokrzywdzonej oraz dobra i bezpieczeństwa wszystkich stron.
3.1.3. Równość i integracja, co oznacza dążenie do integracji ze społecznością, w której działamy nie nadużywając władzy i uprzywilejowanej pozycji. Uznajemy bowiem, że brak równowagi w pozycjach, równowagi płci i nadużywanie pozycji dominującej, pozycji władz są głównymi  przyczynami sprzyjającymi nadużyciom seksualnym, molestowaniu i wykorzystywaniu (SHEA).
3.1.4. Wspólna odpowiedzialność co oznacza, że wszyscy pracownicy i współpracownicy Fundacji są odpowiedzialni za przeciwdziałanie SHEA i przestrzeganie zasad i procedur określonych w niniejszej Polityce.
3.1.5 Otwartość i odpowiedzialność, co oznacza transparentność działań, procesów i procedur. Odpowiedzialność zarządzających Fundacją za tworzenie bezpiecznej i integracyjnej kultury organizacyjnej. Oznacza to też odpowiedzialność za przeglądy niniejszej Polityki, szkolenia pracowników i współpracowników oraz zapoznawanie z jej zasadami i procedurami Beneficjentów i Interesariuszy.

ART.IV PROCEDURA POSTĘPOWANIA

4.1 Wszyscy pracownicy i współpracownicy mają obowiązek zgłaszania wszelkich podejrzeń lub zarzutów dotyczących SHEA i/lub naruszeń niniejszej polityki niezwłocznie (lub co najmniej w ciągu 24 godzin) przy użyciu procedury zgłaszania opisanej w niniejszej Polityce. Obowiązuje poufność zgłoszeń.
4.2 Wszystkie zgłoszenia dotyczące SHEA będą traktowane z najwyższą uwagą, a działania w związku z nimi będą podejmowane niezwłocznie, zgodnie z zasadami generalnymi oraz procedurami.  W przypadku wszczęcia dochodzenia, będzie ono prowadzone w sposób poufny przy zachowaniu zasad generalnych.
4.3 Zgłoszenia stanowiące przestępstwa będą kierowane do odpowiednich organów, z uwzględnieniem życzeń dorosłej ofiary/osoby ocalałej, oceny najlepszego interesu ofiary/osoby ocalałej będącej dzieckiem oraz bezpieczeństwa wszystkich stron.
4.4.Nikt nie będzie represjonowany za złożenie skargi, a Fundacja Medyk dla Zdrowia zaangażuje się we współpracę ze Skarżącymi i ofiarami/osobami ocalałymi, aby zapewnić, że są oni w centrum wszelkich działań, nie są dalej krzywdzeni lub pozbawiani władzy przez jakiekolwiek procesy i otrzymują odpowiednie wsparcie.
4.5 Zgłoszenia dokonuje się do Zarządu Fundacja Medyk dla Zdrowia, który podejmuje niezwłoczne działania w celu powołania wewnętrznej niezależnej Komisji do zbadania zgłoszonej sprawy.
4.5.1.Komisja prowadzi dochodzenie w sposób dyskretny
4.5.2.Wszelkie czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zgłoszonego zdarzenia są podejmowane z poszanowaniem praw i godności ofiary nadużycia lub wykorzystywania seksualnego i zapewnieniem najwyższych standardów dobrostanu potencjalnej ofiary nadużyć.
4.5.3. Z czynności Komisji spisywany jest protokół.
4.6 Każdy zarzut/podejrzenie naruszenia przepisów Polityki postawiony członkowi personelu, Współpracownikowi zostaje rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, w sposób sprawiedliwy i spójny, który zapewnia skuteczną ochronę ofierze/osobie pokrzywdzonej, a jednocześnie będzie stanowił wsparcie dla osoby, której zarzut dotyczy.
4.7. Stwierdzenie naruszenia pociąga za sobą sankcje, w tym sankcje dyscyplinarne prowadzące do ewentualnego zwolnienia z pracy, wypowiedzenia wszelkich umów wiążących  fundację z osobą, która dopuściła się naruszeń, a także, w stosownych przypadkach, odpowiednie działania prawne.
4.8. Jeżeli w trakcie dochodzenia zarzuty okażą się bezpodstawne, nie zostaną podjęte żadne działania wobec osoby zgłaszającej. Jednakże w przypadku celowo fałszywych oskarżeń zastosowane zostaną w miarę możliwości odpowiednie sankcje dyscyplinarne.
4.9. Na każdym etapie postępowania ofiarom/pokrzywdzonym/skarżącym będzie oferowane wsparcie. Wsparcie będzie również oferowane w stosownych przypadkach innym osobom zaangażowanym w proces dochodzenia, na przykład świadkom i osoby oskarżonym o niewłaściwe lub szkodliwe zachowania.
4.9.1. Wsparcie może obejmować skierowanie do specjalistycznego poradnictwa psychospołecznego, wsparcie medyczne, wsparcie prawne i/lub dostęp do innego specjalistycznego i odpowiedniego wsparcia w zależności od potrzeb.
4.9.2. Ofiary/ pokrzywdzeni i skarżący mogą zdecydować o formie i terminie wsparcia.

ART. V INFORMACJE

5.1. Fundacja Medyk dla Zdrowia zobowiązuje się do informowania wszystkich pracowników, współpracowników beneficjentów i interesariuszy o Polityce oraz zobowiązuje się prowadzić kampanie informacyjne i publikować na stronie internetowej informacje o przestrzeganiu zasad przeciwdziałania nadużyciom seksualnym i wykorzystywaniu seksualnemu.

Opcje wsparcia

5.2 Jesteśmy zobowiązani do współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, grupami działającymi na rzecz praw kobiet, ministerstwami, agencjami i departamentami rządowymi, aby rozwijać wiedzę na temat bezpiecznych, intersekcjonalnych i feministycznych opcji wsparcia oraz zapewnić, że oferowane opcje wsparcia spełniają potrzeby różnych ofiar/ocalałych.
5.3 Zapewniamy, że sprawy będą kierowane do odpowiednich specjalistów i organizacji oraz że zostanie zachowana należyta staranność, aby zapewnić, że działają oni zgodnie z naszymi wartościami i stawiają dobro wszystkich zainteresowanych stron jako najwyższy priorytet.

 

Skip to content