PREAMBUŁA

Będąc świadomymi, że przemoc wobec dzieci i młodzieży jest powszechna i obecna we wszystkich krajach i społecznościach oraz, ze może ona przyjmować różne, czasem nieoczywiste formy deklarujemy niniejszym aktem pełne zaangażowanie w działania zmierzające do wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz w promowanie ochrony dzieci i młodzieży a także działanie na rzecz ich dobrostanu.

Jesteśmy świadomi, że mówiąc o przemocy wobec dzieci i młodzieży należy mieć na uwadze przemoc fizyczną lub psychiczną, znęcanie się, zaniedbanie lub niedbałe traktowanie, maltretowanie, a także przemoc seksualną w postaci wykorzystywania seksualnego, molestowania czy nadużyć seksualnych. Przemocą wobec dzieci jest także wykorzystywanie ich wrażliwości i podatności na zranienie z powodu płci, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności, wieku lub choroby.

Fundacja Medyk dla Zdrowia deklaruje pełne zaangażowanie w ochronę dzieci, z którymi pracuje lub z którymi w ramach realizowanych projektów ma kontakt. Każdy pracownik i współpracownik Fundacji lub osoba reprezentująca ją w stosunkach zewnętrznych jest świadomy praw i obowiązków wynikających z przyjętych w niniejszej Polityce zasad i deklaruje zwalczanie przemocy wobec dzieci i młodzieży. Jednocześnie Fundacja podejmuje działania, aby zapobiec zatrudnianiu i angażowaniu w pracę osób, które mogą stanowić zagrożenie dla dzieci i młodzieży, a także wdraża surowe sankcje wobec każdego pracownika lub współpracownika, który dopuszcza się aktu przemocy wobec dziecka.

Oświadczamy, że w ramach naszych działań będziemy promować bezpieczne dla dzieci i młodzieży praktyki, interwencje, a także dbać o bezpieczne otoczenie, zapewniając dzieciom szacunek, uznanie i zaspokojenie ich wyjątkowych potrzeb z uwzględnieniem ochrony związanej z różnorodnością płci oraz tożsamości płciowych. Deklarujemy brak tolerancji i zwalczanie jakichkolwiek przejawów dyskryminacji, wykluczenia czy nierówności. Promujemy aktywne zaangażowanie dzieci i młodzieży w ich własną ochronę.

               Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich pracowników i współpracowników Fundacji Medyk dla Zdrowia niezależnie od podstawy prawnej współpracy i dotyczy wszystkich działań tych osób zarówno w godzinach pracy jak i poza nimi.

ART. I DEFINICJE

„Współpracownik” odnosi się do osób zatrudnionych na warunkach płatnych lub bezpłatnie; osób, które zobowiązały się do współpracy lub wspierania Fundacji Medyk dla Zdrowia w realizacji zadań.  Obejmuje to między innymi członków zarządu, wolontariuszy (w tym wolontariuszy społecznych), stażystów, sponsorów, badaczy, darczyńców, konsultantów i wykonawców, personel i/lub przedstawicieli organizacji partnerskich i samorządów lokalnych.

 „Dziecko” zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka i dla celów niniejszej polityki globalnej, jest zdefiniowane jako każda osoba – dziewczynka, chłopiec, młoda kobieta, młody mężczyzna oraz dzieci o innej tożsamości płciowej – w wieku poniżej 18 lat.

„Przemoc wobec dzieci” wszelkie formy fizycznego i/lub emocjonalnego złego traktowania, Przemoc seksualna, zaniedbanie lub niedbałe traktowanie lub każdy rodzaj wykorzystania, skutkującego rzeczywistą lub potencjalną szkodą dla zdrowia, przetrwania, rozwoju lub godności dziecka w kontekście relacji odpowiedzialności, zaufania lub władzy, przemoc w sieci.

„Skarżący” Jest to osoba składająca skargę; może to być osoba, która doświadczyła tego, co jest zgłaszane (ofiara/ pokrzywdzony), lub może to być inna osoba (osoba trzecia składająca skargę), która dowiaduje się o naruszeniu i składa skargę.

„Krzywda” to każdy szkodliwy wpływ na fizyczne, psychiczne lub emocjonalne samopoczucie osoby (dziecka lub osoby dorosłej). Krzywda może być spowodowana przez Nadużycie lub Wykorzystanie, zarówno zamierzone jak i niezamierzone.

„Beneficjent” bezpośredni i pośredni uczestnik Programu. Bezpośredni uczestnik programu to osoba, do której skierowany jest jeden lub więcej produktów projektu i którzy otrzymają wsparcie w ramach projektu. Pośredni uczestnik to osoba, które nie są bezpośrednimi uczestnikami, ale odniosą korzyści z Projektu.

„Pracownicy” odnosi się do osób, które otrzymują regularne wynagrodzenie za pracę w Fundacji Medyk dla Zdrowia jak również w podmiotach powiązanych.

„Interesariusz” to każda osoba, organizacja, grupa społeczna lub społeczeństwo w ogóle, które ma związek z naszą pracą, może to być społeczność uczestników naszych programów, rządy i darczyńcy.

„Młoda osoba/osoby” lub „Młodzież” zgodnie z definicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych obejmuje osoby – młode kobiety, młodych mężczyzn i młode osoby o innej tożsamości płciowej – w wieku od 15 do 24 lat. Grupa ta obejmuje kategorie „dzieci”, „nastolatków” i „dorosłych”, ale uważa, że Młodzi Ludzie mają szczególne potrzeby w zakresie ochrony i wymagają odrębnego traktowania, oprócz młodszych dzieci i starszych dorosłych.

„Krzywda” to każdy szkodliwy wpływ na fizyczne, psychiczne lub emocjonalne samopoczucie dziecka lub młodej osoby. Krzywda może być spowodowana przez nadużycie lub wykorzystanie, zarówno zamierzone jak i niezamierzone.

„Ochrona dzieci i młodzieży” to obowiązki, środki zapobiegawcze, które podejmujemy w celu ochrony dzieci i młodzieży, zapewniając, że żadne dziecko lub młoda osoba nie jest narażona na jakąkolwiek formę krzywdy w wyniku ich związku z Fundacją. Obejmuje to zapewnienie, że ich kontakt z nami i osobami z nami związanymi i/lub ich uczestnictwo w naszych działaniach, interwencjach i operacjach jest bezpieczny, a w przypadku gdy istnieją obawy dotyczące dobrostanu dziecka lub młodej osoby lub gdy dziecko lub młoda osoba padła ofiarą przemocy, podejmowane są odpowiednie i terminowe działania w celu rozwiązania tego problemu, a incydenty są analizowane w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony.

„Ochrona z uwzględnieniem różnorodności płci” jest podejściem do ochrony, które:

  • w pełni uwzględnia płeć w rozważaniu specyficznych potrzeb ochronnych dziewcząt, chłopców i innych tożsamości płciowych;
  • integruje środki zabezpieczające, które dotyczą zagrożeń dla ochrony dzieci i młodzieży (dziewcząt, chłopców, młodych kobiet, młodych mężczyzn i dzieci o innej tożsamości płciowej), wynikających z kwestii związanych z uprzedzeniami płciowymi i dyskryminacją; oraz
  • wspiera wzmocnienie pozycji dziewcząt i sprzyja ich włączeniu, zwłaszcza w proces zabezpieczania, w sposób promujący równość, sprawiedliwość i ostatecznie ich większe bezpieczeństwo i ochronę
ART. II CEL POLITYKI

Celem niniejszej Polityki jest:

  • wprowadzenie do Fundacji jasnych zasad zapobiegania przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz ich ochrony i dbania o ich dobrostan, a także wprowadzenie procedur związanych z naruszeniem tych zasad.
  • przedstawienie wszystkim pracownikom i współpracownikom zasad ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą i zapewnienie, że wszyscy pracownicy i współpracownicy są świadomi tych zasad i postępują zgodnie z nimi.
  • przedstawienie dzieciom i młodzieży, z którymi pracujemy naszych obowiązków wobec nich w zakresie zapobiegania i reagowania na wszelkie zachowania mogące wyrządzić im krzywdę wynikające z działań i zachowań naszego personelu, współpracowników, a także przedstawienia dzieciom i młodzieży ścieżki zgłaszania takich incydentów.
ART. III. ZASADY GENERALNE

3.1. Przemoc wobec dziecka lub młodej osoby obejmuje wszelkie formy przemocy fizycznej lub psychicznej, uszkodzenia ciała lub znęcania się, zaniedbania lub niedbałego traktowania, złego traktowania emocjonalnego lub przemocy psychicznej, wykorzystywania i niegodziwego traktowania w celach seksualnych, nękania oraz komercyjnego lub innego wykorzystywania dziecka lub młodej osoby co skutkujące lub z dużym prawdopodobieństwem skutkujące rzeczywistą lub potencjalną szkodą dla dobra, godności dziecka lub młodej osoby oraz jej rozwoju. Akty przemocy mogą mieć miejsce również w sieci, na przykład za pośrednictwem Internetu, mediów społecznościowych lub telefonów komórkowych. Może to być celowe działanie obejmujące użycie siły fizycznej lub władzy, albo zaniechanie działania w celu zapobieżenia przemocy wobec dziecka lub młodej osoby.

3.2. Wszystkie dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat mają równe prawa do ochrony przed wszelkimi formami przemocy, co zostało zadeklarowane w art. 19 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka. Wszystkie osoby młode do 24 roku życia mają zagwarantowane równe prawa do ochrony przed wszelkimi formami przemocy.

3.3. Nierówność, wykluczenie i dyskryminacja z jakiejkolwiek przyczyny nie będą tolerowane.

3.4. Priorytetem w relacjach z dziećmi i młodzieżą jest wzmocnienie ich potencjału i wsparcie ich rozwoju oraz dbałość o ich najlepiej rozumiany interes.

3.5. Żadne dziecko ani młoda osoba nie może doznać krzywdy, w sposób zamierzony lub niezamierzony, w wyniku swojego zaangażowania lub kontaktu z organizacją.

3.6. Każde dziecko będące beneficjentem Fundacji będzie informowane o prawach wynikających z niniejszej Polityki i o prawach ochrony dzieci ogólnie oraz będzie zachęcane do korzystania z uprawnień i zgłaszania naruszeń niniejszej Polityki.

3.7. Otwartość i transparentność działań. Propozycje zmian i poprawy przepisów Polityki, omawianie przypadków, dobrych praktyk będą promowane.

3.8.  Koncentracja na dobru dziecka jest priorytetem działań.

3.9. Wykluczenie zaangażowania po stronie Fundacji osób skazanych za jakiekolwiek przestępstwo pospolite lub podejrzanych o przestępstwa przeciwko dzieciom.

3.10. Ochrona z uwzględnieniem różnorodności płci co oznacza odpowiednią do specyficznych  potrzeb płci i osób niezidentyfikowanych płciowo i zagrożeń dla ich integralności.

3.11. Wszyscy pracownicy i współpracownicy na każdym etapie działalności Fundacji są zobowiązani do przestrzegania zasad wyrażonych w niniejszej Polityce.

ART. IV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA

4.1. Każdy pracownik i współpracownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszą Polityką oraz Kodeksem Postępowania, który stanowi Zał. nr 1 do niniejszej Polityki i poświadczyć własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z tymi dokumentami.

4.2. Każda osoba ubiegająca się o pracę w Fundacji przy projektach, w których beneficjentami są dzieci lub osoby młode jest zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności i informować Fundację o każdej zmianie czy toczącym się przeciwko niej postępowaniu karnym.

4.3. Beneficjenci /dzieci i młodzież/ oraz ich rodzice są informowani przez Fundajcę o treści Polityki i wynikających z niej prawach i obowiązkach na każdym etapie realizacji projektu.

4.4. Potencjalni beneficjenci /dzieci i młodzież/ lub w wypadku beneficjentów do lat 18 ich rodzice wyrażają zgodę na udział w projekcie. Zgoda powinna być wyrażona na piśmie i być poprzedzona starannym wyjaśnieniem przez organizację wszystkich szczegółów udziału w projekcie w tym związanych z nim ryzyk. Upublicznianie nagrań głosowych lub wizerunku dzieci jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody ich opiekunów prawnych, a młodzieży po uzyskaniu ich zgody.

4.5. Informacje osobiste dotyczące jakiegokolwiek Dziecka lub dzieci i/lub młodzieży, niezależnie od tego, czy takie informacje zostały uzyskane w ramach programów z udziałem dzieci i/lub młodzieży są poufne i mogą być udostępniane wyłącznie na podstawie odpowiednich upoważnień z poszanowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych RODO.

4.6. Pracownicy i współpracownicy Fundacji mający bezpośredni kontakt z beneficjentami  /dziećmi i młodzieżą/ są kierowani na szkolenia rozwijające ich potencjał pracy z osobami młodymi i dziećmi a także zwiększające ich wrażliwość na szczególne potrzeby dzieci zwłaszcza z grup zagrożonych wykluczeniem ze względu na płeć bądź brak tożsamości płciowej, a także z innych przyczyn.

4.7. Dzieci i/lub młodzież są traktowane z poszanowaniem godności i należytym szacunkiem, są włączane w budowanie procedur ochrony dzieci przed przemocą i mają możliwość wypowiedzenia się  na każdym etapie udziału w projektach.

4.8. Ustanawia się ścieżkę zgłaszania incydentów związanych z naruszeniem zasad wyrażonych w niniejszej Polityce. Na każdym etapie zapewnia się poufność oraz działanie z poszanowaniem godności i dobra dzieci i młodzieży.

4.9. Realizowane w ramach niniejszej polityki działania wyjaśniające okoliczności incydentu będą podejmowane z dbałością o dobro dzieci i młodzieży, a Fundacja zapewni dzieciom i młodzieży zaangażowanej bezpośrednio w incydent bezpieczeństwo i odpowiednie wsparcie, a przede wszystkim zadba by wskutek realizacji tych działań wyjaśniających nie został wyrządzona dodatkowa krzywda.

4.10. Fundacja monitoruje wdrożenie i realizację Polityki ochrony dzieci i/młodzieży i poddaje jej przepisy przeglądowi w regularnych odstępach czasu określonych jako konieczne przez Fundację, co najmniej raz na trzy (3) lata.

4.11. Incydenty dotyczące naruszenia zasad opisanych w Polityce są zgłaszane do Zarządu Fundacji Medyk dla Zdrowia który podejmuje niezwłoczne działania w celu powołania wewnętrznej niezależnej Komisji do zbadania zgłoszonej sprawy.

4.11.1.Komisja prowadzi dochodzenie w sposób dyskretny i poufny z poszanowaniem prywatności i interesów dziecka i jego dobrostanu. Opiekunowie prawni dziecka są informowani o każdym etapie postępowania.

4.11.2. Z czynności Komisji spisywany jest protokół.

4.12. Każdy zarzut/podejrzenie naruszenia przepisów Polityki postawiony członkowi personelu, Współpracownikowi zostaje rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, w sposób sprawiedliwy i spójny, który zapewnia skuteczną ochronę dzieci i młodzieży. Pracownik Fundacji, której zarzut dotyczy, zostaje skierowany do wykonywania innych, niezwiązanych z kontaktem z dziećmi obowiązków służbowych, współpracę ze współpracownikiem zawiesza się do czasu wyjaśnienia sprawy.

4.13. Stwierdzenie naruszenia pociąga za sobą sankcje określone w przepisach kodeksu pracy, w tym sankcje dyscyplinarne prowadzące do ewentualnego zwolnienia z pracy, wypowiedzenia wszelkich umów wiążących organizację z osobą, która dopuściła się naruszeń, a także, w stosownych przypadkach, odpowiednie działania prawne.

4.14. Jeżeli w trakcie dochodzenia zarzuty okażą się bezpodstawne, nie zostaną podjęte żadne działania wobec osoby zgłaszającej.

4.15. Na każdym etapie postępowania dzieciom i młodzieży będzie oferowane wsparcie, w tym wsparcie psychologiczne. Wsparcie będzie również oferowane w stosownych przypadkach innym osobom zaangażowanym w proces dochodzenia, na przykład świadkom i osobom oskarżonym o niewłaściwe lub szkodliwe zachowania.

4.15.1. Wsparcie może obejmować skierowanie do specjalistycznego poradnictwa psychospołecznego, wsparcie medyczne, wsparcie prawne i/lub dostęp do innego specjalistycznego i odpowiedniego wsparcia w zależności od potrzeb.

ART. V OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

5.1. Fundacja Medyk dla Zdrowia zobowiązuje się do informowania wszystkich pracowników, współpracowników beneficjentów i interesariuszy o Polityce oraz zobowiązuje się prowadzić kampanie informacyjne i publikować na stronie internetowej informacje o polityce ochrony dzieci przez przemocą.

5.2. Zarząd gwarantuje także, że wspiera i rozwija kulturę organizacji bezpieczną dla dzieci i młodzieży i dbającą o ich dobrostan.

Skip to content