CDO/D/6/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące: Świadczenie usług pralniczych na potrzeby całodobowego Domu Opieki w Dębicy  –wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu „Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3  zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Data publikacji:

22.10.2019

Termin składania ofert

do dnia 29-10-2019

KODY CPV:

98311000-6 – Usługi odbierania prania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług pralniczych na potrzeby Całodobowego Domu Opieki w Dębicy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu zostaną odrzucone.

Miejsce i termin składania ofert

 1. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem:

„Oferta na Świadczenie usług pralniczych na potrzeby Całodobowego Domu Opieki w Dębicy

Adres Zamawiającego:

Fundacja Medyk dla Zdrowia

Fryderyka Szopena 1

35-055 Rzeszów

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr. CDO/D/6/2019

oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy

 1. Oferta zostanie odrzucona jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz jeżeli zostawianie złożona po upływie terminu składania ofert.
 2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Preferowana ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą) -Oferta powinna obowiązywać przynajmniej 30 (trzydzieści) dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Fundacja Medyk dla Zdrowia
 5. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w Sekretariacie w terminie do dnia 29.10.2019r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Otwarcie nastąpi w dniu 29.10.2019 r o godzinie 10.30
 6. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl

Termin wykonania zamówienia

Sukcesywnie przez okres 31 miesięcy od dnia podpisania  umowy 

 

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
 2. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
 4. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 5. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny

 

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryterium

 1. Cena 100%

Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:

cena najniższa

Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = ——————————– x max liczby punktów

cena oferty ocenianej

 

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.

 

TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT i po dokonanym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń odbiorze przedmiotu umowy za dany miesiąc.
 2. Termin zapłaty faktury wynosi 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT wraz z protokołem.

 

Załączniki:

Zał nr 1 Formularz oferty

Zał nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu_zamówienia

Zał nr 3 Wzór_umowy

Zapytanie ofertowe

Skip to content