CDO/D/ 3/2019

PRACE REMONTOWE ZWIĄZANE Z ADAPTACJĄ LOKALU POD CAŁODOBOWY DOM OPIEKI W DĘBICY

 

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

Data publikacji

12-08-2019

Termin składania ofert

do dnia 02-09-2019

Numer ogłoszenia

1200590

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Zamawiający zmienia zapis w pkt III ppkt 1 na:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wykończeniowych związanych z adaptacją lokalu na potrzeby domu opieki w Dębicy.
Ogólny zakres prac: wykonanie ścianek działowych, malowanie ścian i sufitów, montaż drzwi, roboty sanitarne polegające na wyposażeniu sanitariatów, roboty elektryczne polegające na wykonaniu instalacji oświetlenia oraz instalacji gniazdkowej, wykonanie klimatyzacji wentylacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1, załącznik nr 1a do niniejszego zapytania ofertowego na który składa się przedmiar.2. W treści „Zapytanie ofertowe na adaptację” w pkt IX ppkt 9 jest:
Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem:
„Oferta na Remontowe prace adaptacyjne domu opieki w Dębicy.
Nie otwierać przed: 02.09.2019 przed godziną 09:30
oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy3. Zamawiający zmienia treści zapytania ofertowego z pkt IX ppkt 13 na:
Ofertę należy Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w terminie do dnia 02.09.2019 r. do godziny 09:00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera.
Otwarcie nastąpi w dniu 02.09.2019 r. o godzinie 09:30 w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 RzeszówUWAGA!!!!
4. Zmianie ulega zakres określony w „Załącznik nr 1_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”
W związku z tym faktem zamawiający od dnia dzisiejszego zamieszcza zmodyfikowany załącznik 1. Pod nazwą: „Załącznik nr 1 – Przedmiar zmieniony dnia 26.08.2019 r.”

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w terminie do dnia 28.08.2019 r. do godziny 09:00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera.
Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem:
„Oferta na Remontowe prace adaptacyjne domu opieki w Dębicy.
Nie otwierać przed: 28.08.2019 przed godziną 09:30
oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy. Otwarcie nastąpi w dniu 28.08.2019 r. o godzinie 09:30 w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marciniec Mariola

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

17 865 20 94

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wykończeniowych związanych z adaptacją lokalu na potrzeby domu opieki w Dębicy. Ogólny zakres prac: wykonanie ścianek działowych, malowanie ścian i sufitów, montaż drzwi, roboty sanitarne polegające na wyposażeniu sanitariatów, roboty elektryczne polegające na wykonaniu instalacji oświetlenia oraz instalacji gniazdkowej, wykonanie klimatyzacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1, załącznik nr 1a do niniejszego zapytania ofertowego na który składa się przedmiar.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: dębicki Miejscowość: Dębica

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wykończeniowych związanych z adaptacją lokalu na potrzeby domu opieki w Dębicy, w ramach projektu pt. „Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy” Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wykończeniowych związanych z adaptacją lokalu na potrzeby domu opieki w Dębicy.
Ogólny zakres prac: wykonanie ścianek działowych, malowanie ścian i sufitów, montaż drzwi, roboty sanitarne polegające na wyposażeniu sanitariatów, roboty elektryczne polegające na wykonaniu instalacji oświetlenia oraz instalacji gniazdkowej, wykonanie klimatyzacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1, załącznik nr 1a do niniejszego zapytania ofertowego na który składa się przedmiar.
Dodatkowe informacje:
a. Podstawą opracowania oferty jest zakres zawarty w załączniku nr 1.i załączniku nr 1a. Wątpliwości co do robót koniecznych do wykonania, a nie ujętych w przedmiarach winny zostać zgłoszone Zamawiającemu w trybie zapytań do niniejszego zapytania, w trakcie przygotowywania oferty lub uwzględnione w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego. Wymagane jest, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności – (Dz. U. z 2017r. poz. 1226, z 2018 r. poz. 650 z późn. zm.) oraz posiadały wymagane certyfikaty.
b. Oferowana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów wynikające z informacji Zamawiającego zamieszczone w niniejszym zapytaniu z uwzględnieniem ewentualnych wyjaśnień Zamawiającego. Musi także zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia: dostawy, montaż, przekazanie urządzeń do użytkowania.
c. Stosowanie materiałów równoważnych.
– Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w dokumentacji zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”.
– Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

45400000-1

Nazwa kodu CPV

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynku

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania adaptacji lokalu maksymalnie do 60 dni od daty podpisania umowy. Zaoferowanie krótszego czasu realizacji zamówienia jest punktowane w ramach kryteriów oceny ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawca, który spełnia warunek, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej tj. posiada doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie jednego podobnego zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) obejmującej swoim zakresem wykonanie robót wykończeniowych w branży budowlanej, wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej, o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
Wykaz robót budowanych – wzór załącznik nr 4 do niniejszego zapytania
Forma dokumentów: Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Forma dokumentów: Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie tych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
– konstrukcyjno-budowlanej,
– instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
– instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
posiadającej co najmniej 3 – letnie doświadczenie w uzyskanej specjalności, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Jednocześnie zamawiający zaznacza, iż zgodnie z art. 12a – ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 209 z późn. zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
Wykaz osób – wzór załącznik nr 5 do niniejszego zapytania
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie tych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. wykonawca, który potwierdzi, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową na kwotę co najmniej 250 000,00 zł.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert niniejszym w postępowaniu.
Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie tych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Dodatkowe warunki

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3, w okresie realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej – odpowiednio do prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej 150 000,00 zł.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, §14 umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
 2. Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego).
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 4. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.
 5. Wykaz robót budowanych – wzór załącznik nr 4 do niniejszego zapytania, wraz z dowodami potwierdzającymi, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie
 6. Wykaz osób – wzór załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
 7. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zapytania.
 8. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy dostarczy;
  Kosztorys szczegółowy opracowany przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o przedmiar zawarty w załączniku nr 1 i nr 1 a do niniejszego zapytania. Kosztorys ten powinien zawierać m.in. nazwy handlowe przewidzianych do wbudowania materiałów i urządzeń.

Zamówienia uzupełniające

nie przewiduje się

 

OCENA OFERTY

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria:
CENA – 60%
GWARANCJA – 20%
TERMIN REALIZACJI – 20%2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej:3. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższych wzorów:
4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Nr kryterium Wzór
1 W kryterium „Cena” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
– Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
– Cof – cena podana w ofercie
2 W kryterium „długość okresu gwarancji jakości” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
 • 24 miesiące – 0 pkt.
 • 36 miesięcy – 10 pkt.
 • 48 miesięcy – 20 pkt.
Jeżeli wykonawca zaproponuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 48 miesięcy, to do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji jakości 48 miesięcy, a w umowie zostanie uwzględniony okres gwarancji jakości zadeklarowany przez wykonawcę w ofercie.
Minimalna długość okresu gwarancji jakości wynosi 24 miesiące. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości krótszy niż 24 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji, to do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji jakości 24 miesiące i taki zostanie uwzględniony w umowie z wykonawcą.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.
2 W kryterium „termin realizacji” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
 • 60 dni – 0 pkt.
 • 45 dni – 10 pkt.
 • 30 dni – 20 pkt.
Jeżeli wykonawca zaproponuje termin realizacji krótszy niż 30 dni, to do oceny ofert zostanie przyjęty termin realizacji 30 dni, a w umowie zostanie uwzględniony termin realizacji zadeklarowany przez wykonawcę w ofercie.
Maksymalny termin realizacji wynosi 60 dni. Jeżeli wykonawca zaoferuje termin realizacji dłuższy niż 60 dni, jego oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje żadnego terminu realizacji, to do oceny ofert zostanie przyjęty termin 60 dni i taki zostanie uwzględniony w umowie z wykonawcą.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.
5. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma identyczną ilość punktów, Zamawiający przeprowadzi dogrywkę cenową z tymi Wykonawcami.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczeni są potencjalni Wykonawcy, którzy są osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

 

ZAMAWIAJĄCY – BENEFICJENT

Nazwa

FUNDACJA MEDYK DLA ZDROWIA

Adres

Fryderyka Szopena 1

35-055 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

17 865 20 94

Fax

178520552

NIP

8133719929

Tytuł projektu

Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy

Numer projektu

RPPK.08.03.00-18-0040/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 132
Skip to content