CDO/D/10/2019

Usługi przygotowania i dostawy posiłków dla 30 uczestników projektu pt. Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy

 

 

Informacje o ogłoszeniu

 Data publikacji

18-12-2019

Termin składania ofert

do dnia 30-12-2019

Numer ogłoszenia

1223842

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem:
„Oferta na usługę przygotowania i dostawy posiłków.”
Adres Zamawiającego:
Centrum Medyczne MEDYK Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Fryderyka Szopena 1
35-055
ZAPYTANIE OFERTOWE
CDO/D/10/2019
oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w terminie do dnia 30.12.2019 r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Termin otwarcia 30.12.2019 r. godzina 10:30.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marciniec Mariola

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

17 865 20 94

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia są: usługi przygotowania i dostawy posiłków dla 30 uczestników projektu pt. Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego 1, realizowana w ramach projektu „Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy”.
 2. Przewidywana ilość posiłków nie więcej niż 24 450 (przez posiłek rozumie się zestaw złożony ze śniadania z napojami, drugiego śniadania- przekąski stałe, dwudaniowego obiadu z kompotem, podwieczorku, kolacji z napojem) w okresie realizacji usługi, przy założeniu, iż usługa będzie realizowana w okresie od zawarcia umowy do dnia 31.03.2022r. przez 28/29/30/31 dni w miesiącu, przez 7 dni w tygodniu ). Zamówienie obejmuje przygotowanie, serwis, dostarczenie wydanie, śniadania z napojami, drugiego śniadania, dwudaniowego obiadu z kompotem, podwieczorku, kolacji oraz odbiór resztek po posiłkach. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do: zapewnienia, aby przygotowanie, dostarczenie oraz podanie posiłku odbywało się z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności dotyczących wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w realizacji usługi, miejscom przygotowania posiłków oraz środkom transportu wykorzystywanym przy realizacji usługi.
 3. Posiłki należy dowozić do Dębicy, ul. Kwiatkowskiego 1 siedem dni w tygodniu (w tym święta) uwzględniając poniższe godziny posiłków :
 • Śniadanie z napojami 8:00-8:30
 • Drugie śniadanie-przekąski stałe 10.30-11.00
 • Obiad(dwudaniowy) z kompotem 13:00-13:30
 • Podwieczorek 15.30-16.00
 • Kolacja 17.30-18.00

4. W cenę należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją usługi transportu, serwisu (podanie głównych posiłków), termosów, odbioru resztek.
5. Posiłki mają być zgodne z opisem zamówienia tj. Jadłospisem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
6. Zamawiający, każdorazowo, najpóźniej do godziny 10:00 dnia poprzedniego będzie informował o konkretnej ilości posiłków w odpowiednich grupach żywieniowych.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia posiłków w odpowiednich przeznaczonych do tego celu termosach zabezpieczających posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem. Posiłki mają    być poporcjowane. O temperaturze odpowiednio:
Gorące zupy minimum 83 °C
Gorące drugie dania i inne gorące posiłki minimum 65 °C
Surówki i sałatki maksimum 15°C

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: dębicki Miejscowość: Dębica

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Usługi przygotowania i dostawy posiłków dla 30 uczestników projektu pt. Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego 1, realizowana w ramach projektu „Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy

Przedmiot zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia są: usługi przygotowania i dostawy posiłków dla 30 uczestników projektu pt. Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego 1, realizowana w ramach projektu „Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy”.
3. Przewidywana ilość posiłków nie więcej niż 24 450 (przez posiłek rozumie się zestaw złożony ze śniadania z napojami, drugiego śniadania- przekąski stałe, dwudaniowego obiadu z kompotem, podwieczorku, kolacji z napojem) w okresie realizacji usługi, przy założeniu, iż usługa będzie realizowana w okresie od zawarcia umowy do dnia 31.03.2022r. przez 28/29//30/31 dni w miesiącu, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienie obejmuje przygotowanie, serwis, dostarczenie wydanie, śniadania z napojami, drugiego śniadania, dwudaniowego obiadu z kompotem, podwieczorku, kolacji oraz odbiór resztek po posiłkach. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do: zapewnienia, aby przygotowanie, dostarczenie oraz podanie posiłku odbywało się z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności dotyczących wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w realizacji usługi, miejscom przygotowania posiłków oraz środkom transportu wykorzystywanym przy realizacji usługi.
4. Posiłki należy dowozić do Dębicy, ul. Kwiatkowskiego 1 siedem dni w tygodniu (w tym święta) uwzględniając poniższe godziny posiłków :
 • Śniadanie z napojami 8:00-8:30
 • Drugie śniadanie-przekąski stałe 10.30-11.00
 • Obiad(dwudaniowy) z kompotem 13:00-13:30
 • Podwieczorek 15.30-16.00
 • Kolacja 17.30-18.00
5. W cenę należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją usługi transportu, serwisu (podanie głównych posiłków), termosów, odbioru resztek.
6. Posiłki mają być zgodne z opisem zamówienia tj. Jadłospisem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
7. Zamawiający, każdorazowo, najpóźniej do godziny 10:00 dnia poprzedniego będzie informował o konkretnej ilości posiłków w odpowiednich grupach żywieniowych.
8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia posiłków w odpowiednich przeznaczonych do tego celu termosach zabezpieczających posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem. Posiłki mają być poporcjowane. O temperaturze odpowiednio:
 • Gorące zupy minimum 83 °C
 • Gorące drugie dania i inne gorące posiłki minimum 65 °C
 • Surówki i sałatki maksimum 15°C

9. Wykonawca zobowiązany jest przygotować posiłki z naturalnych produktów metodą tradycyjną, nie używając produktów typu instant oraz gotowych wyrobów typu mrożone pierogi, klopsy itp. Wykonawca przy sporządzeniu jadłospisów uwzględniać będzie sezonowość dostępnych na rynku świeżych produktów, szczególnie warzyw i owoców.
10. Planowane posiłki powinny zapewnić: urozmaicenie pod względem ich składu oraz atrakcyjność sensoryczną z uwzględnieniem smaku, zapachu, kolorystyki (kontrast barw poszczególnych składowych posiłków), niepowtarzalność potraw przez okres 14 dni (jadłospis do publikacji) oraz co najmniej 3 razy w tygodniu kolacje powinny być na ciepło.
11. Zamawiający dopuszcza zmianę menu dziennego na menu specjalne związane ze świętami, urodzinami czy innymi okazjami obchodzonymi w CDO w Dębicy uwzględniające inne elementy składowe, niż wskazane w ofercie (tort, świeże ciasto, ciasteczka itd.), w oparciu o dostępne menu Wykonawcy, na dzień składania zamówienia, po uzgodnieniach z Wykonawcą.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania diety indywidualnej nieprzewidzianej w niniejszym zapytaniu.
13. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania HACCP oraz do przechowywania próbek żywnościowych przez 72 godziny pobieranych zgodnie z procedurą w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywnościowych

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin wykonywania zamówienia od zawarcia umowy do dnia 31.03.2022r.
2. Zamawiający, każdorazowo, najpóźniej do godziny 10:00 dnia poprzedniego będzie informował o konkretnej ilości posiłków w odpowiednich grupach żywieniowych.
3. Posiłki należy dowozić do Dębicy, ul. Kwiatkowskiego 1, siedem dni w tygodniu (w tym święta) uwzględniając poniższe godziny posiłków :
Śniadanie z napojami 8:00-8:30
Drugie śniadanie-przekąski stałe 10.30-11.00
Obiad(dwudaniowy) z kompotem 13:00-13:30
Podwieczorek 15.30-16.00
Kolacja 17.30-18.00

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował lub realizuje przez okres minimum 1 roku, 2 usług polegającą na przygotowaniu i dostarczaniu minimum 30 posiłków dziennie przez siedem dni w tygodniu wraz z odbiorem resztek po posiłkach,
Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów
2) Na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonawca przedstawi:
Wykaz wykonanych, usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana lub jest wykonywana, oraz załączeniem dowodów, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie.
Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Wymagana forma dokumentu – oryginał
Dowodami, o których mowa powyżej, są:
poświadczenie – dokument wystawiony przez odbiorcę świadczenia, na rzecz którego wykonawca zrealizował zamówienie,
Wymagana forma dokumentów – oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy dysponują potencjałem technicznym odpowiednim do wykonania przedmiotu zamówienia tj.: środki transportu wykorzystywanego do dostarczenia cateringu oraz zaplecza technicznego niezbędnego do przygotowania cateringu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym min. 1 osobą, która jest:
• bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub
• młodociana, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego lub
• niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub
• inna, niż wyżej wymienione, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r., poz. 225 ze zm.) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o dysponowania osobami złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do Zapytania ofertowego

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz zezwolenie w/w instytucji na samochód, który wykorzystywany będzie do świadczenia usługi cateringowej realizowanej na podstawie niniejszej umowy.
2. Dodatkowe wymogi zgodnie z treścią zapytania ofertowego załączoną do niniejszego ogłoszenia oraz wzoru umowy

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapisami wzoru umowy załączonym do niniejszego ogłoszenia- załącznik nr 4

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
2. Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego).
3. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Wykaz usług – wzór załącznik nr 3 do niniejszego zapytania, wraz z dowodem potwierdzającym, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
5. Zaparafowany załączony do niniejszego zapytania ofertowego projekt umowy – załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
6. Oświadczenie o spełnieniu aspektu społecznego, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 60 %
2 Doświadczenie wykonawcy 20 %
3 Ilość osób zatrudnionych do realizacji zamówienia spełniających aspekt społeczny 20 %
3. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium Wzór
1 Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
– Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
– Cof – cena podana w ofercie
2 Doświadczenie wykonawcy rozumiane jako wykonanie usług opisanych w części IV pkt a) ppkt 1 niniejszego zapytania:
2 usługa – 0 punktów
3-4 usług – 10 punktów
5 i więcej usług – 20 punktów
Wykonawca udokumentuje zrealizowanie usług wykazanych na to kryterium w sposób opisany w części IV pkt a ppkt 2 niniejszego zapytania.
3 Ilość osób zatrudnionych do realizacji zamówienia spełniających aspekt społeczny:
1 osoba – 0 punktów
2-4 osoby – 10 punktów
5 i więcej osób -20 punktów
Ocena zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę .
5. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma identyczną ilość punktów, Zamawiający przeprowadzi dogrywkę cenową z tymi Wykonawcami.

Wykluczenia

3. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczeni są potencjalni Wykonawcy, którzy są osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA MEDYK DLA ZDROWIA

Adres

Fryderyka Szopena 1

35-055 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

17 865 20 94

Fax

178520552

NIP

8133719929

Tytuł projektu

Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy

Numer projektu

RPPK.08.03.00-18-0040/18-00
Skip to content