CDO/D/ 2/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące: Dostawa pościeli dla Całodobowego Domu Opieki w Dębicy –wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu „Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3  zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Data publikacji:

07.08.2019

KODY CPV:

39512000-4 – Bielizna pościelowa

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa pościeli dla Całodobowego Domu Opieki w Dębicy, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu zostaną odrzucone.
 3. Gwarancja na oferowany sprzęt minimum 12miesiące.
 4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie nie gorszych parametrów funkcjonalnych

Miejsce i termin składania ofer

 1. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem:

       „Oferta na Dostawa pościeli dla Całodobowego Domu Opieki w Dębicy”

Adres Zamawiającego:

FUNDACJA MEDYK DLA ZDROWIA

ul. Szopena 1, 35-055 Rzeszów

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr CDO/D/2/2019

oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy

 1. Oferta zostanie odrzucona jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz jeżeli zostawianie złożona po upływie terminu składania ofert.
 2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Preferowana ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą) -Oferta powinna obowiązywać przynajmniej 30 (trzydzieści) dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, FUNDACJA MEDYK DLA ZDROWIA Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w biurze projektu w terminie do dnia 19.08.2019r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Otwarcie nastąpi w dniu 19.08.2019 r o godzinie 10.01
 5. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl

Termin wykonania zamówienia

14 dni od dnia zawarcia umowy

 

 Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
 2. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
 4. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 5. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
 6. Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy oferowanej pościeli zawierające parametry w odniesieniu do opisu przedstawionego przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do zapytania). Każdy foldery lub opis należy oznaczyć numerem pozycji.
 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

 

Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryterium:

 1. Cena 100%

Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:

cena najniższa

Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = ——————————– x max liczby punktów

cena oferty ocenianej

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.

TERMINY PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

Załączniki:

Skip to content