CDO/D/5/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące: Dostawa sprzętu AGD, RTV, komputerów przenośnych dla Całodobowego Domu Opieki w Dębicy –wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu „Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

 

DATA PUBLIKACJI:

23.04.2021

KODY CPV:

39700000-9 -Sprzęt gospodarstwa domowego
32000000-3 – Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz
lub aparatura powielająca;
30213100-6- Komputery przenośne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu AGD, RTV, komputerów przenośnych dla Całodobowego Domu Opieki w Dębicy, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu zostaną odrzucone.
3. Gwarancja na oferowany sprzęt minimum 24 miesiące.
4. Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów – równoważnych – informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia próbek tych produktów – w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Wykonawcy – badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dodatkowo, Wykonawcy proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają nas ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nieodpowiadających parametrami produktom wskazanym

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów
3. Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy dla wszystkich oferowanych urządzeń produktów, zawierające parametry techniczne oferowanych urządzeń w odniesieniu do opisu przedstawionego przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do zapytania). Każdy foldery lub opis należy oznaczyć numerem pozycji
4. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Dodatkowe informację:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia.
5. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty
7. Oferta powinna zawierać:
5. Dane teleadresowe firmy – numer NIP , REGON firmy itp.
6. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
7. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.
8. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

 

BADANIE OFERTY

W toku badania i oceny ofert Zamawiający w pierwszej kolejności dokona rankingu złożonych ofert na podstawie kryteriów oceny ofert, a następnie dokona badania oferty najkorzystniejszej. W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza będzie podlegała odrzuceniu, proces badania ofert zostanie przeprowadzony w stosunku do kolejnej oferty w rankingu.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,
1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:

  • oczywiste omyłki pisarskie,
  • oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

 

ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ

1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.
2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom zapytania
3) Oferty złożone po terminie

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów. Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl Ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta na Dostawa sprzętu AGD, RTV, komputerów przenośnych, dla Całodobowego Domu Opieki w Dębicy,

Adres Zamawiającego:
Centrum Medyczne MEDYK Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Fryderyka Szopena 1
35-055

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr. CDO/D/5/2021
oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
3. Oferta zostanie odrzucona jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz jeżeli zostawianie złożona po upływie terminu składania ofert.
4. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Preferowana ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą) -Oferta powinna obowiązywać przynajmniej 30 (trzydzieści) dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w Sekretariacie w terminie do dnia 30.04.2021r. do godziny 9.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Otwarcie nastąpi w dniu 30.04.2021 r o godzinie 9.02
7. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

21 dni od dnia zawarcia umowy

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY:

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryterium
1. Cena 100%
Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:
cena najniższa
Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = ——————————– x max liczby punktów
cena oferty ocenianej
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.

 

TERMINY PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Skip to content