CDO/D/1/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczące: Dostawa gier, do dla Całodobowego Domu Opieki w Dębicy –wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu „Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3  zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa gier, do Całodobowego Domu Opieki w Dębicy przy ulicy Kwiatkowskiego 1a, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą  e-mailową na adres biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: Dostawa gier, do Całodobowego Domu Opieki w Dębicy przy ulicy Kwiatkowskiego 1. Ofertę należy przesłać do dnia 18.03.2021 r. do godziny 10:00

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

14 dni roboczych od pisemnego zamówienia.

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

a)      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  1. Treść oferty musi odpowiadać treś
  2. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie.
  4. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
  5. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty
  6. Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy dla wszystkich oferowanych gier zawierające wszystkie parametry, w odniesieniu do opisu przedstawionego przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do zapytania). Każdy folder lub opis należy oznaczyć numerem pozycji

 

 OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryterium

  1. Cena 100%

Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:

cena najniższa

Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = ——————————– x max liczby punktów

cena oferty ocenianej

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.

INFORMACJE DODATKOWE

  1. Dla Wykonawcy, który złoży najkorzystniejsza ofertę cenową Zamawiający przygotuje pisemne zamówienia na realizację przedmiotu zamówienia,

 

ZAŁĄCZNIKI

Wzór oferty (zał. nr 1)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2)
Zapytanie ofertowe

Skip to content