CDO/D/ 5/2019

Data publikacji

21-10-2019

Termin składania ofert

do dnia 04-11-2019

Numer ogłoszenia

1213106

Status ogłoszenia

Aktualne

 

Treść ogłoszenia została zmieniona

ZAMAWIAJACY ZMIENIA NA:

III Przedmiot zamówienia:

3. Termin realizacji dostaw:
Dostawa, montaż i ustawienie jeżeli jest wymagany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Zamawiający zmienia treści zapytania ofertowego z pkt IX ppkt 9 na:

9. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem:
„Oferta na dostawę montaż i ustawienie wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych dla Całodobowego Domu Opieki w Dębicy
Nie otwierać przed: 04.11.2019 r. przed godziną 10:00
ZAPYTANIE OFERTOWE
nr CDO/D/ 5/2019.
oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy

Zamawiający zmienia treści zapytania ofertowego z pkt IX ppkt 11 na:
Ofertę należy Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w terminie do dnia 04.11.2019 r. do godziny 09:00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera. Otwarcie nastąpi w dniu 04.11.2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w terminie do dnia 04.11.2019 r. do godziny 09:00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera.
Otwarcie nastąpi w dniu 04.11.2019r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 RzeszówOfertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem:
„Oferta na dostawę montaż i ustawienie wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych dla Całodobowego Domu Opieki w Dębicy
Nie otwierać przed: 04.11.2019 r. przed godziną 10:00
ZAPYTANIE OFERTOWE
nr CDO/D/ 5/2019.
oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marciniec Mariola

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

17 865 20 94

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia dostawa montaż i ustawienie wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych dla Całodobowego Domu Opieki w Dębicy Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: dębicki Miejscowość: Dębica

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa, montaż i ustawienie wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych dla Całodobowego Domu Opieki w Dębicy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia dostawa montaż i ustawienie wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych dla Całodobowego Domu Opieki w Dębicy Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu zostaną odrzucone. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie nie gorszych parametrów funkcjonalnych.

Kod CPV

33192100-3

Nazwa kodu CPV

Łóżka do użytku medycznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa, montaż i ustawienie do 21 dni od daty zawarcia umowy.
Dostawa, montaż i ustawienie na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego na terenie Dębicy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, instalacja w siedzibie zamawiającego ( Dębica) oraz przeszkolenie w zakresie użytkowania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Dodatkowe warunki

Dodatkowe informacje w treści zapytania ofertowego, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z umową , której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
Forma dokumentu: Oryginał
2. Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego). Forma dokumentu: Oryginał
3. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4. Opisy oferowanych łóżek zawierający parametry techniczne np. foldery, karty katalogowe.
Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria:
CENA – 80%
GWARANCJA – 20%
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej:
3. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższych wzorów:
4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Nr kryterium Wzór
1 W kryterium „Cena” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
– Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
– Cof – cena podana w ofercie
2 W kryterium „długość okresu gwarancji jakości” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
– 24 miesiące – 0 pkt.
– 36 miesięcy – 10 pkt.
– 48 miesięcy – 20 pkt.
Jeżeli wykonawca zaproponuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 48 miesięcy, to do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji jakości 48 miesięcy, a w umowie zostanie uwzględniony okres gwarancji jakości zadeklarowany przez wykonawcę w ofercie. Minimalna długość okresu gwarancji jakości wynosi 24 miesiące. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości krótszy niż 24 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji, to do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji jakości 24 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w umowie z wykonawcą.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.
5. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma identyczną ilość punktów, Zamawiający przeprowadzi dogrywkę cenową z tymi Wykonawcami

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczeni będą Wykonawcy, którzy są osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA MEDYK DLA ZDROWIA

Adres

Fryderyka Szopena 1

35-055 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

17 865 20 94

Fax

178520552

NIP

8133719929

Tytuł projektu

Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy

Numer projektu

RPPK.08.03.00-18-0040/18-00
Liczba wyświetleń: 22
Skip to content