CDO/D/ 1/2019

Dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego, dostawa montaż i ustawienie wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych dla Całodobowego Domu Opieki w Dębicy

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji

05-08-2019

Termin składania ofert

do dnia 19-08-2019

Numer ogłoszenia

1199271

Status ogłoszenia

Zakończone
Zmiana zapytania ofertowego
 1. W treści „Zapytanie ofertowe na adaptację” w pkt IX ppkt 9 jest:

„Oferta na dostawę montaż i ustawienie wyposażenia meblowego, dostawy montaż i ustawienie wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych dla  Całodobowego Domu Opieki w Dębicy Nie otwierać przed: 14.08.2019 r. przed godziną 10:00 ZAPYTANIE OFERTOWE  nr CDO/D/ 1/2019.

oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy

Zamawiający zmienia treści zapytania ofertowego z pkt IX ppkt 9 na: Oferta na dostawę montaż i ustawienie wyposażenia meblowego, dostawy montaż i ustawienie wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych dla  Całodobowego Domu Opieki w Dębicy Nie otwierać przed: 19.08.2019 r. przed godziną 10:00 ZAPYTANIE OFERTOWE
nr
CDO/D/ 1/2019.

oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy

 1. W treści „Zapytanie ofertowe na adaptację” w pkt IX ppkt 11 jest:

Ofertę należy Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w terminie do dnia 14.08.2019 r. do godziny 09:00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera.

Otwarcie nastąpi w dniu 14.08.2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów

Zamawiający zmienia treści zapytania ofertowego z pkt IX ppkt 11 na:

Ofertę należy Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w terminie do dnia 19.08.2019 r. do godziny 09:00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera.

Otwarcie nastąpi w dniu 19.08.2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w terminie do dnia 14.08.2019 r. do godziny 09:00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera.
Otwarcie nastąpi w dniu 14.08.2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów

Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem:
„Oferta na dostawę montaż i ustawienie wyposażenia meblowego, dostawy montaż i ustawienie wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych dla Całodobowego Domu Opieki w Dębicy
Nie otwierać przed: 14.08.2019 r. przed godziną 10:00
ZAPYTANIE OFERTOWE nr CDO/D/ 1/2019.
oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marciniec Mariola

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

17 865 20 94

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego, dostawa montaż i ustawienie wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych dla Całodobowego Domu Opieki w Dębicy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

Zadanie częściowe nr 1
Dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego.
Zadanie częściowe nr 2
Dostawa, montaż i ustawienie wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: dębicki Miejscowość: Dębica

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego, dostawa montaż i ustawienie wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych dla Całodobowego Domu Opieki w Dębicy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego, dostawa montaż i ustawienie wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych dla Całodobowego Domu Opieki w Dębicy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:
Zadanie częściowe nr 1
Dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego.
Zadanie częściowe nr 2
Dostawa, montaż i ustawienie wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Wykonawcy mogą składać oferty na jedno lub więcej zadań częściowych. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie nie gorszych parametrów funkcjonalnych.

Kod CPV

39100000-3

Nazwa kodu CPV

Meble

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39112000-0 Krzesła
3319210-0 – Łóżka do użytku medycznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa, montaż i ustawienie jeżeli jest wymagany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia do 21 dni od daty zawarcia umowy.
Dostawa, montaż i ustawienie na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego na terenie Dębicy instalacja w siedzibie zamawiającego ( Dębica) oraz przeszkolenie w zakresie użytkowania jeżeli jest to wymagane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Dodatkowe informacje w treści zapytania ofertowego, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z umową , której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
  Forma dokumentu: Oryginał
 2. Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego). Forma dokumentu: Oryginał
 3. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
  Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 4. Opisy oferowanego mebli zawierający parametry techniczne np. foldery, karty katalogowe.
  Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewidziano

 

Ocena Oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria:
  CENA – 80%
  GWARANCJA – 20%
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej:
 3. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższych wzorów:
 4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
  Zadanie częściowe nr 1,2,
  Nr kryterium Wzór

  1. W kryterium „Cena” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
   Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
   gdzie:
   – Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
   – Cof – cena podana w ofercie
  2.  W kryterium „długość okresu gwarancji jakości” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
   – 24 miesiące – 0 pkt.
   – 36 miesięcy – 10 pkt.
   – 48 miesięcy – 20 pkt.
   Jeżeli wykonawca zaproponuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 48 miesięcy, to do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji jakości 48 miesięcy, a w umowie zostanie uwzględniony okres gwarancji jakości zadeklarowany przez wykonawcę w ofercie.
   Minimalna długość okresu gwarancji jakości wynosi 24 miesiące. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości krótszy niż 24 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji, to do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji jakości 24 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w umowie z wykonawcą.
   W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczeni będą Wykonawcy, którzy są osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA MEDYK DLA ZDROWIA

Adres

Fryderyka Szopena 1

35-055 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

17 865 20 94

Fax

178520552

NIP

8133719929

Tytuł projektu

Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy

Numer projektu

RPPK.08.03.00-18-0040/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zadanie nr 1: Dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego.
Kogar Meble biurowe Arnold Kogut
ul. Kotuli 92
35-122 Rzeszów
Data wpłynięcia ofert: 19.08.2019r.
Cena ofert: 32 000,00 złZadania unieważnione:
Zadanie nr 2 Dostawa, montaż i ustawienie wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych
Uzasadnienie unieważnienia:
Kwota oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia.
Skip to content