CDO/D/9/2019

Świadczenie usług prowadzenia zajęć plastycznych, ruchowych, muzycznych, psychologicznych, doradczych

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-12-2019

Data publikacji

12-12-2019

Numer ogłoszenia

1222854

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem: „Oferta na: usługi prowadzenia zajęć dla 30 uczestników projektu pt. „Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy”.
Adres Zamawiającego:
Fundacja Medyk dla Zdrowia
ul. Fryderyka Szopena 1
35-055 Rzeszów
ZAPYTANIE OFERTOWE
CDO/D/9/2019
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w terminie do dnia 20.12.2019 r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Termin otwarcia w dniu 20.12.2019 r. godzina 10:01.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marciniec Mariola

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

17 865 20 94

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia są usługi prowadzenie zajęć plastycznych, ruchowych, muzycznych, psychologicznych, doradczych dla 30 uczestników projektu pt. Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego 1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na następujące zadania:

a) Zadanie częściowe 1: ZAJĘCIA PLASTYCZNE. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej poprzez doskonalenie umiejętności plastyczno-technicznych. Wykonywanie sprawności manualnych przy użyciu różnych technik plastycznych tj. malarstwo – farby plakatowe, akwarelowe; rysunek – kredki, ołówki, flamastry, kreda, tusz, świeca; małe formy rzeźbiarskie – plastelina, modelina, masa solna, formowanie papieru – origami, przestrzenne formy z papieroplastyki, wykonywanie prostych form użytkowych z różnych materiałów; wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, wydrapywanki, małe formy graficzne – stemplowanie, odciskanie, praca na materiale naturalnym – kompozycje roślinne, piaskowe; układanie kompozycji przestrzennych z materiałów przyrodniczych, projektowanie i wykonanie kartek i ozdób świątecznych. Rysowanie, malowanie i modelowanie różnych przedmiotów, projektowanie i wykonanie elementów dekoracyjnych przestrzennych i płaskich, pobudzanie i rozwijanie umiejętności wypowiadania swojego osobistego stosunku do rzeczywistości za pomocą linii, plamy, barwy i kształtu. Czas trwania każdego z warsztatów to: 405 godzin tj. średnio 15 godzin miesięcznie do 31.03.2022 w terminach i czasie uzgodnionym przez zamawiającego. Osoba prowadząca zajęcia powinna posiadać umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu, powinna być odpowiedzialna, rzetelna, samodzielna, oraz powinna umieć pracować w zespole

b) Zadanie częściowe 2: ZAJĘCIA RUCHOWE. Prowadzenie zajęć opartych na ćwiczeniach ruchowych w formie zabaw i gier. Nauka ilustrowania ruchem utworów muzycznych oraz prostych układów choreograficznych, nauka reagowania ciałem na różne sygnały, edukacja i profilaktyka nietrzymania moczu. Zajęcia z aktywności fizycznej: zajęcia ruchowe, gimnastyka relaksacyjna, aerobik, ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia profilaktyczne nietrzymania moczu. Czas trwania warsztatów to: 540 godzin tj. średnio 20 godzin miesięcznie do 31.03.2022 w terminach i czasie uzgodnionym przez zamawiającego. Osoba prowadząca zajęcia powinna posiadać umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu, powinna być odpowiedzialna, rzetelna, samodzielna, oraz powinna umieć pracować w zespole

c) Zadanie częściowe 3: ZAJĘCIA MUZYCZNE. Organizacja zabawy przy muzyce, zadania sprawnościowe, taneczne i logarytmiczne. Prowadzenie zajęć ze śpiewu, ćwiczeń oddechowych, nauka śpiewania w grupie. Zaciekawienie seniorów słuchaniem muzyki instrumentalnej oraz wokalnej, nauka elementów tańca, zorganizowanie ćwiczeń uspakajających i relaksujących wykonywanych w rytm muzyki. Wprowadzenie do zajęć elementów choreoterapii i muzykoterapii obejmującej taniec, ćwiczenia muzyczno ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki. Prowadzenie imprez muzycznych dla seniorów. Czas trwania warsztatów to: 405 godzin tj. średnio 15 godzin miesięcznie przez do 31.03.2022 w terminach i czasie uzgodnionym przez zamawiającego. Osoba prowadząca zajęcia powinna posiadać umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu, powinna być odpowiedzialna, rzetelna, samodzielna, oraz powinna umieć pracować w zespole

d) Zadanie częściowe 4: ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNE. Zajęcia psychologiczne mają umożliwić poszerzanie horyzontów i umiejętności przydatnych na co dzień. Seniorzy podczas zajęć mają poznać m.in. techniki zapamiętywania oraz podstawy komunikacji interpersonalnej. Mają mieć również okazję aby wzmocnić swoją samoocenę oraz asertywną postawę. Zajęcia mają stanowić zaproszenie do wkroczenia na drogę samodoskonalenia przy pomocy profesjonalnej i specjalistycznej wiedzy na temat psychologicznych mechanizmów funkcjonowania psychiki, a także przy pomocy wiedzy o sobie. Czas trwania warsztatów to: 1 080 godzin tj. średnio 40 godzin miesięcznie ( 20 godzin spotkań indywidualnych i 20 godzin spotkań grupowych do 31.03.2022r.  w terminach i czasie uzgodnionym przez zamawiającego w tym prowadzenie dokumentacji psychologicznej niezbędnej do prawidłowego wypełniania powierzonych zadań, sporządzanie opinii i informacji psychologicznych. Psychologiczne interwencje w sytuacjach problemowych. Osoba prowadząca zajęcia powinna posiadać umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu, powinna być odpowiedzialna, rzetelna, samodzielna, oraz powinna umieć pracować w zespole

e) Zadanie częściowe 5: ZAJĘCIA Z DORADCĄ SOCJALNYM. Zajęcia z doradcą socjalnym mają zapewnić wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego np. pomocy w kontaktach z urzędami, placówkami służby zdrowia, prawnikami itd. Czas trwania warsztatów to: 270 godzin tj. średnio 10 godzin zajęć do 31.03.2022 w terminach i czasie uzgodnionym przez zamawiającego. Osoba prowadząca zajęcia powinna posiadać umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu, powinna być odpowiedzialna, rzetelna, samodzielna, oraz powinna umieć pracować w zespole
Wykonawcy mogą składać zadania na jedno lub więcej zadań częściowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: dębicki Miejscowość: Dębica

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Usługi prowadzenie zajęć plastycznych, ruchowych, muzycznych, psychologicznych, doradczych dla 30 uczestników projektu pt. Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego 1.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi prowadzenie zajęć plastycznych, ruchowych, muzycznych, psychologicznych, doradczych dla 30 uczestników projektu pt. Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego 1.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Kod CPV

80400000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w treści zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin prowadzenia spotkań edukacyjnych to: od daty zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu do 31.03.2022.
Spotkania będą realizowane na podstawie przedłożonego harmonogramu przez Zamawiającego Wykonawcy na dany miesiąc z wyprzedzeniem tygodniowym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunk
1. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Oferent/osoba rekomendowana do prowadzenia zajęć z ramienia Oferenta posiada:
  • kwalifikacje tj. dyplom, certyfikat, zaświadczenie lub świadectwo pozwalające na prowadzenie zajęć, na które wykonawca składa ofertę;
  • nie może toczyć się przeciwko niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Warunki szczegółowe:

dla zadania częściowego nr 1:
Wymagane kwalifikacje: Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub wyższe plastyczne lub ukończoną specjalizację z zakresu terapii zajęciowej
Doświadczenie: Osoba prowadząca spotkania ma co najmniej 2 lata doświadczenia w przedmiotowym zakresie oraz przeprowadziła w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu otwarcia ofert, zajęcia plastyczne w wymiarze minimum 100 godzin dla maksymalnie dwóch podmiotów.

dla zadania częściowego nr 2:
Wymagane kwalifikacje: Wykształcenie minimum licencjat z zakresu wychowania fizycznego z gimnastyką korekcyjną lub posiada dyplom(zaświadczenie, certyfikat lub inny dokument) potwierdzający uprawnienia instruktora/trenera sportu lub posiada uprawnienia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
Doświadczenie: Osoba prowadząca spotkania ma co najmniej 2 lata doświadczenia w przedmiotowym zakresie oraz przeprowadziła w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu otwarcia ofert, zajęcia ruchowe w wymiarze minimum 100 godzin dla maksymalnie dwóch podmiotów, posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie licząc do terminu otwarcia ofert.

dla zadania częściowego nr 3:
Wymagane kwalifikacje: Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub wyższe muzyczne lub ukończoną specjalizację z zakresu terapii zajęciowej
Doświadczenie: Osoba prowadząca spotkania ma co najmniej 2 lata doświadczenia w przedmiotowym zakresie oraz przeprowadziła w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu otwarcia ofert, zajęcia muzyczne w wymiarze minimum 100 godzin dla maksymalnie dwóch podmiotów.

dla zadania częściowego nr 4:
Wymagane kwalifikacje: Wykształcenie wyższe kierunkowe- psychologia
Doświadczenie: Osoba prowadząca spotkania ma co najmniej 2 lata doświadczenia w przedmiotowym zakresie oraz przeprowadziła w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu otwarcia ofert, zajęcia psychologiczne w wymiarze minimum 100 godzin dla maksymalnie dwóch podmiotów. Ma doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej dla osób starszych.

dla zadania częściowego nr 5:
Wymagane kwalifikacje: Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub wyższe prawnicze lub ukończona specjalizacja z zakresu terapii zajęciowej
Doświadczenie: Osoba prowadząca spotkania ma co najmniej 2 lata doświadczenia w przedmiotowym zakresie oraz przeprowadziła w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu otwarcia ofert, doradztwo socjalne w wymiarze minimum 100 godzin dla maksymalnie dwóch podmiotów.
b. Ocena spełniania warunku zostanie przeprowadzona na podstawie:
Wykaz osób z wyszczególnieniem wykonanych, usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana lub jest wykonywana, oraz załączeniem dowodów, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie.
Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Wymagana forma dokumentu – oryginał.
Dowodami, o których mowa powyżej, są:
poświadczenie – dokument wystawiony przez odbiorcę świadczenia, na rzecz którego wykonawca zrealizował zamówienie.
Wymagana forma dokumentów – oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Dodatkowe warunki

Szczegółowe informacje dotyczące warunków znajdują się w treści zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
2. Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
3. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Wykaz osób – wzór załącznik nr 3 do niniejszego zapytania, wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
5. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów świadczące o wymaganym wykształceniu/kwalifikacjach.
6. Zaparafowany załączony do niniejszego zapytania ofertowego projekt umowy – załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria:
a. CENA – 60%
b. DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU ZAJĘĆ /WARSZTATÓW – 40%
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt.) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowejLp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena brutto 60% = 60 pkt.
2. Doświadczenie w prowadzeniu spotkań /warsztatów 40% = 40 pkt.3. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:LP = C + D
gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych Ofercie,
C – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – cena
D – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – doświadczenie
4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:cena brutto oferty najtańszej
——————————————x 60 pkt. = liczba punktów w danym kryterium
cena brutto oferty badanej5. Punkty za kryterium „Doświadczenie” zostaną przyznane na podstawie wykazu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i załączonych do oferty referencji potwierdzających należyte wykonanie tych usług. Za doświadczenie zostaną przyznane punkty wg poniższego schematu:
Doświadczenie w realizacji zajęć/warsztatów (maksymalnie możliwych do uzyskania 40,00 pkt):
Dla zadania częściowego nr 1:
Osoba prowadząca spotkania przeprowadziła w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu otwarcia ofert, zajęcia plastyczne w wymiarze
100 h- 0 punktów
101-200 h – 20 punktów
Powyżej 200 h – 40 punktów
Dla zadania częściowego nr 2:
Osoba prowadząca spotkania przeprowadziła w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu otwarcia ofert, zajęcia ruchowe w wymiarze
100 h- 0 punktów
101-200 h – 20 punktów
Powyżej 200 h – 40 punktów
Dla zadania częściowego nr 3:
Osoba prowadząca spotkania przeprowadziła w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu otwarcia ofert, zajęcia muzyczne w wymiarze
100 h- 0 punktów
101-200 h – 20 punktów
Powyżej 200 h – 40 punktów
Dla zadania częściowego nr 4:
Osoba prowadząca spotkania przeprowadziła w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu otwarcia ofert, zajęcia psychologiczne w wymiarze
100 h- 0 punktów
101-200 h – 20 punktów
Powyżej 200 h – 40 punktów
Dla zadania częściowego nr 5:
Osoba prowadząca spotkania przeprowadziła w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu otwarcia ofert, zajęcia socjalne w wymiarze
100 h- 0 punktów
101-200 h – 20 punktów
Powyżej 200 h – 40 punktów.
6. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma identyczną ilość punktów, Zamawiający przeprowadzi dogrywkę cenową z tymi Wykonawcami.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczeni są potencjalni Wykonawcy, którzy są osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA MEDYK DLA ZDROWIA

Adres

Fryderyka Szopena 1

35-055 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

17 865 20 94

Fax

178520552

NIP

8133719929

Tytuł projektu

Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy

Numer projektu

RPPK.08.03.00-18-0040/18-00
Skip to content