CDO/D/7/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczące: Dostawa sprzętu AGD, RTV i wyposażenia kuchennego, dla Całodobowego Domu Opieki w Dębicy –wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu „Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3  zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

DATA PUBLIKACJI

22.10.2019

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ ZMIENIONY (Zał nr 2)

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

do dnia 14-11-2019

KODY CPV:

39700000-9 -Sprzęt gospodarstwa domowego

32000000-3 – Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz

lub aparatura powielająca;

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu AGD, RTV i wyposażenia kuchennego, dla Całodobowego Domu Opieki w Dębicy, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu zostaną odrzucone.
 3. Gwarancja na oferowany sprzęt minimum 24 miesiące.

Miejsce i termin składania ofert

 1. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem:

„Oferta na Dostawa sprzętu AGD, RTV i wyposażenia kuchennego, dla Całodobowego Domu Opieki w Dębicy,

 

Adres Zamawiającego:

Centrum Medyczne MEDYK Sp. z o.o. Sp. k.

Fryderyka Szopena 1

35-055

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr. CDO/D/5/2019

oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy

 

 1. Oferta zostanie odrzucona jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz jeżeli zostawianie złożona po upływie terminu składania ofert.
 2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Preferowana ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą) -Oferta powinna obowiązywać przynajmniej 30 (trzydzieści) dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w Sekretariacie w terminie do dnia 10.2019r. do godziny 9.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Otwarcie nastąpi w dniu 29.10.2019 r o godzinie 9.30
 5. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl

 

Termin wykonania zamówienia

21 dni od dnia zawarcia umowy

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
 2. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie.
 4. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 5. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
 6. Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy dla wszystkich oferowanych urządzeń produktów, zawierające parametry techniczne oferowanych urządzeń w odniesieniu do opisu przedstawionego przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do zapytania). Każdy foldery lub opis należy oznaczyć numerem pozycji
 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny

 

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryterium

 1. Cena 100%

Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:

cena najniższa

Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = ——————————– x max liczby punktów

cena oferty ocenianej

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.

TERMINY PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

Zał nr 1 Wzór oferty na dostawy AGD

Zał nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu_zamówienia AGD (ZAŁĄCZNIK ULEGŁ ZMIANIE!)

Zał nr 3 Wzór umowy AGD

Zapytanie ofertowe AGD

 

Skip to content