CDO/D/8/2019

Świadczenie usług pralniczych na potrzeby Całodobowego Domu Opieki w Dębicy

 
 
 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-12-2019

Numer ogłoszenia

1222590

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

  1. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem: „Oferta na Świadczenie usług pralniczych na potrzeby całodobowego Domu Opieki w Dębicy
    Nie otwierać przed: 19.12.2019r. przed godziną 09:30 oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy
  2. Ofertę należy Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w terminie do dnia 19.12.2019r. do godziny 09:00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera.

Otwarcie nastąpi w dniu 19.12.2019r. o godzinie 09:30 w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marciniec Mariola

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

17 865 20 94

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług pralniczych na potrzeby całodobowego Domu Opieki w Dębicy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu zostaną odrzucone.
3. Termin wykonania usługi przez okres 31 miesięcy od daty zawarcia umowy, sukcesywnie (3 razy w miesiącu).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: dębicki Miejscowość: Dębica

 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi pralnicze na potrzeby całodobowego Domu Opieki w Dębicy.
Termin wykonania usługi przez okres 31 miesięcy od daty zawarcia umowy, sukcesywnie (3 razy w miesiącu)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2 do zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług pralniczych na potrzeby całodobowego Domu Opieki w Dębicy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu zostaną odrzucone.
3. Termin wykonania usługi przez okres 31 miesięcy od daty zawarcia umowy, sukcesywnie (3 razy w miesiącu).

Kod CPV

98311000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi odbierania prania

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania usługi przez okres 31 miesięcy od daty zawarcia umowy, sukcesywnie (3 razy w miesiącu).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

zgodnie z wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
2. Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
3. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Zaparafowany załączony do niniejszego zapytania ofertowego projekt umowy – załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje.

 
 
 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80 %
2 Czas wykonywania usługi 20 %
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej:
3. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższych wzorów:
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Nr kryterium Wzór
1 W kryterium „Cena” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
– Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
– Cof – cena podana w ofercie
2 W kryterium „Czas wykonywania usługi” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
– 36 godzin – 20 pkt.
– 48 godzin – 0 pkt.
Maksymalny czas wykonywania usługi wynosi 48 godzin. Jeżeli Wykonawca zaproponuje czas wykonywania usługi dłuższy niż 48 godzin, to jego oferta zostanie odrzucona.
Jeżeli wykonawca zaproponuje czas wykonywania usługi krótszy niż 36 godzin to do oceny ofert zostanie przyjęty czas wykonywania usługi 36 godzin, a w umowie zostanie uwzględniony czas wykonywania usługi zadeklarowany przez wykonawcę w ofercie.
Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje żadnego czasu wykonywania usługi, to do oceny ofert zostanie przyjęty czas wykonywania usługi 48 godzin i taki zostanie uwzględniony w umowie z wykonawcą.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczeni będą Wykonawcy, którzy są osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Dokonanie oceny braku podstaw wykluczenia nastąpi w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wyszczególnionym w Punkcie V.

 
 
 

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA MEDYK DLA ZDROWIA

Adres

Fryderyka Szopena 1

35-055 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

17 865 20 94

Fax

178520552

NIP

8133719929

Tytuł projektu

Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy

Numer projektu

RPPK.08.03.00-18-0040/18-00
Skip to content