Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Mielcu

 

O PROGRAMIE

Fundacja Medyk dla Zdrowia realizuje projekt pt. “Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Mielcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Priorytet VIII Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

 

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w postaci całodobowych usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej(w tym aktywizacji fizycznej, intelektualnej i społecznej) dla 30 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujący powiat mielecki, tarnobrzeski i kolbuszowski.

 

CEL SZCZEGÓŁOWY

 • Podniesienie dostępności i jakości do usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych poprzez zakup odpowiedniego sprzętu oraz zatrudnienie wykwalifikowanej kadry,
 • Zapewnienie dostępu do wsparcia psychologicznego,
 • Umożliwienie udziału w zajęciach plastycznych, edukacyjnych, muzycznych i wspierających ruchowo,
 • Zapewnienie wyżywienia oraz stworzenie warunków do odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu a także opieki całodobowej.
 •  

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu stanowią osoby niepełnosprawne, przewlekle chore lub w podeszłym wieku, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Uczestnicy projektu będą zamieszkiwali powiat mielecki, tarnobrzeski i kolbuszowski.

 

ZAKRES DZIAŁANIA

Utworzenie i prowadzenie całodobowego ośrodka opieki:

 • utworzenie nowych miejsc opieki dla osób niesamodzielnych,
 • wsparcie dobierane indywidualnie do potrzeb każdego z uczestników
 • udział w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo,
 • wyposażenie ośrodka w niezbędny sprzęt do funkcjonowania,
 • udział w organizowanych imprezach okolicznościowych, projekcji filmów, czytanie prasy, gry towarzyskie, pogadanki,
 • wyżywienie podczas pobytu w ośrodku,
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,

 

REKRUTACJA

Regulamin organizacyjny CDO Mielec Regulamin rekrutacji i uczestnictwa CDO Mielec Umowa uczestnictwa w projekcie CDO Mielec Formularz rekrutacyjny CDO Mielec (zał. nr 1) Deklaracja uczestnictwa w projekcie (zał. nr 2) Oświadczenie uczestnika projektu (zał. nr 3) Oświadczenie o doświadczaniu wielokrotnego wykluczenia społecznego (zał. nr 4)

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

Skip to content