CDO/M/3/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące, dostawy montaż i ustawienie wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych, dla Całodobowego Domu Opieki w Mielcu zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto i wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji pt. „Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Mielcu” Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

DATA PUBLIKACJI:

10.03.2021

   

KOD CPV:

33192100-3 – Łóżka do użytku medycznego

 

ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Medyk dla Zdrowia
ul. Fryderyka Szopena 1
35-055 Rzeszów
tel. 17 865 20 94
https://fundacja.medyk.rzeszow.pl/
biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl

 

OSOBA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Marciniec Mariola

 

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu Zamawiający należy przez to rozumieć Fundacja Medyk dla Zdrowia w Rzeszowie.
2. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu Wykonawca, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ubiegającą się o udzielenie Zamówienia.
3. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności
w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 poprzez:

a. Umieszczenie zapytania na stronie internetowej Zamawiającego: https://fundacja.medyk.rzeszow.pl/
b. Umieszczenie zapytania na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
c. Zebranie i ocena ofert
d. Wybór Wykonawcy
e. Sporządzenie protokołu

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferowana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów wynikające z informacji Zamawiającego zamieszczone w niniejszym zapytaniu z uwzględnieniem ewentualnych wyjaśnień Zamawiającego. Musi także zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia: dostawa, montaż, ustawienie, przekazanie urządzeń do użytkowania.
6. W przypadku przekroczenia szacowanego dla Zamówienia budżetu, Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia niniejszego postępowania.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa montaż i ustawienie wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych dla Całodobowego Domu Opieki w Mielcu
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie nie gorszych parametrów funkcjonalnych.

Okres gwarancji minimum 24 miesięcy
Zaoferowanie dłuższego terminu gwarancji jest punktowane w ramach kryterium oceny ofert.
3. Termin realizacji dostaw:
Dostawa, montaż i ustawienie jeżeli jest wymagany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia do 8 tygodni od daty zawarcia umowy
4. Dostawa, montaż i ustawienie na koszt wykonawcy do siedziby Zamawiającego na terenie Mielca instalacja w siedzibie zamawiającego (Mielec) oraz przeszkolenie w zakresie użytkowania jeżeli jest to wymagane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

 

WYMAGANIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczeni będą Wykonawcy, którzy są osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Dokonanie oceny braku podstaw wykluczenia nastąpi w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wyszczególnionym w Punkcie V.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, bądź pełnomocnictw albo złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty bądź pełnomocnictwa zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
5. Zapisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie, czyli konsorcjów.

 

 LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
2. Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
3. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Opisy oferowanego mebli zawierający wszystkie parametry techniczne np. foldery, karty katalogowe.
5. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z właściwego rejestru do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo/umocowanie prawne w oryginale.

 

PREFEROWANE WARUNKI OKREŚLENIA CENY I ZASAD ZAPŁATY:

1. Cena: złoty polski (PLN).
2. Forma płatności: przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.
3. Termin zapłaty: Płatność jednorazowa po zrealizowaniu dostawy w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego wraz z podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru.

 

INNE WYMAGANE POSTANOWIENIA OFERTY

1. Oferta musi być złożona w języku polskim.
2. Oferta musi być złożona według załączonego do zapytania ofertowego wzoru formularza oferty – załącznik nr 1, wypełnionego czytelnie na komputerze (bez dodatkowych dopisków bądź zastrzeżeń).
3. Oferta powinna zawierać informacje, którego zapytania ofertowego dotyczy (CDO/M/3/2021).
4. Oferta ma być ofertą, o której mowa w kodeksie cywilnym, w szczególności powinna:
4.1. być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione, zgodnie z zasadami reprezentacji właściwymi dla oferenta,
4.2. nie może zawierać dopisków, które stanowią, iż nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
5.1.Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika, jako przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, przy czym pełnomocnictwo to może wynikać z załączonej do oferty stosownej umowy,
5.2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków,
5.3.Wszelka korespondencja z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

 

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria:
CENA – 90%
GWARANCJA – 10%
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej:
3. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższych wzorów:
4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Nr kryterium Wzór
1 W kryterium „Cena” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:

– Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
– Cof – cena podana w ofercie

2 W kryterium „długość okresu gwarancji” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:

– 24 miesiące – 0 pkt.
– 36 miesięcy – 10 pkt.

Jeżeli wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy, to do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji 36 miesięcy, a w umowie zostanie uwzględniony okres gwarancji jakości zadeklarowany przez wykonawcę w ofercie.
Minimalna długość okresu gwarancji wynosi 24 miesiące. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji, to do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji jakości 24 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w umowie z wykonawcą.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów.

5. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma identyczną ilość punktów, Zamawiający przeprowadzi dogrywkę cenową z tymi Wykonawcami.
6. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona jako cena brutto w złotych polskich, wraz z kosztami Wykonawcy, wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
3. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia, wykazy i inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę, zgodnie z wpisem w odpowiednim dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
6. Formularz ofertowy oraz oświadczenia, stanowiące integralną część Oferty, muszą być podpisane przez przedstawione w formie oryginału, wszystkie inne dokumenty składane przez Wykonawcę w Ofercie mogą być złożone w postaci kserokopii poświadczonej przez upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem” (podpis i data poświadczenia).
7. Ewentualne dokumenty sporządzone w języku obcym mogą być złożone wyłącznie wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, potwierdzonym „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
8. Wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami i dokumentami składającymi się na ofertę muszą być ponumerowane oraz parafowane przez Wykonawcę.
9. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego – zapisu poprawnego.
10. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem:

Oferta na dostawę wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych
dla Całodobowego Domu Opieki w Mielcu
Nie otwierać przed: 18.03.2021r. przed godziną 10:00
ZAPYTANIE OFERTOWE
nr CDO/M/3/2021
oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy

lub
Ofertę można złożyć za pomocą systemu Baza Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl /poprzez zakładkę „OFERTY” dostępną w karcie Zapytania ofertowego.
Szczegółowa instrukcja dot. rejestracji Wykonawcy w Bazie konkurencyjności oraz sposobu dodawania oferty dostępna jest pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, sekcja „Załączniki”, plik pod nazwą „Instrukcja oferenta w BK2021”.
11. Preferowana ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą) – Oferta powinna obowiązywać przynajmniej 30 (trzydzieści) dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Ofertę należy Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w terminie do dnia 18.03.2021 r. do godziny 09:00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera.
Otwarcie nastąpi w dniu 18.03.2021r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów
13. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl
14. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
15. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 14 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
16. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 14.
17. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli zapytanie ofertowe jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
18. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

 

INNE POSTANOWIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty z zastrzeżeniem pkt.1.1, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
1.1. Zamawiający poprawia w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie,
oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. W okresie od rozpoczęcia postępowania do podpisania umowy z wybranym Wykonawcą:
2.1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
2.1.1.Odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie do momentu złożenia ofert,
2.1.2.Zakończenia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy,
2.1.3. Unieważnienia postępowania także po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyn,
2.2. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny.
2.3. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Z Wykonawcą, który uzyska najwyższą liczbę punktów Zamawiający podpisze umowę na realizację przedmiotu zamówienia, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia po dwukrotnym wezwaniu przez zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wyboru, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

 

INFORMACJE O WYBORZE OFERTY

1. Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.
2. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie Zamawiającego
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców.
4. Unieważnienia postępowania w sytuacji kiedy cena za wykonanie Zamówienia jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację Zamówienia.

 

INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
 2. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 3. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany umowy będą mogły dotyczyć w szczególności terminu, zakresu i wielkości zamówienia.
 4. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO, W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje iż:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Medyk dla Zdrowia z siedzibą ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 20 94, adres e-mail: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu +48 17 865 20 94 lub poprzez e-mail: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c i lit. f RODO – dane osobowe są niezbędne dla przeprowadzenia postępowania w przedmiocie zawarcia umowy, realizacji zapisów zawartych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, a także ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami.
 4. Pani/Pana dane osobowe pochodzą ze złożonej oferty w postępowaniu, i ich zakres obejmuje dane zawarte w złożonej ofercie .
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uczestniczące w przeprowadzeniu postępowania, podmioty świadczące usługi informatyczne oraz podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne, przy czym brak ich podania uniemożliwi udział w postępowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
  Posiada Pani/Pan:
 •  prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz ofertowy (zał. nr 1)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2)
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (zał. nr 3)
Wzór umowy (zał. nr 4)
Zapytanie_ofertowe

Skip to content