CDO/M/11/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące usługi prowadzenie zajęć plastycznych, ruchowych, muzycznych, psychologicznych, doradczych dla 30 uczestników projektu pt. Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Mielcu przy ul. Partyzantów 21 – zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto i wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu „Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Mielcu”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3  zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

DATA PUBLIKACJI:

08.06.2021
 

KODY CPV:

80500000-3 – Usługi szkoleniowe
80400000-8 -Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
80561000-4 – Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia
 

ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Medyk dla Zdrowia
Fryderyka Szopena 1
35-055 Rzeszów
tel. 17 865 20 94
https://fundacja.medyk.rzeszow.pl/
biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl

 

OSOBA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI: 

Marciniec Mariola
 

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu Zamawiający należy przez to rozumieć. Fundacja Medyk dla Zdrowia
 2. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu Wykonawca, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ubiegającą się o udzielenie Zamówienia.
 3. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 poprzez:

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5 . W przypadku przekroczenia szacowanego dla Zamówienia budżetu, Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia niniejszego postępowania.
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-3 – Usługi szkoleniowe, 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80561000-4 – Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia
 2. Przedmiotem zamówienia są usługi prowadzenie zajęć plastycznych, ruchowych, muzycznych, psychologicznych, doradczych dla 30 uczestników projektu pt. Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Mielcu przy Partyzantów 21.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na następujące zadania:

 Zadanie częściowe 1:

ZAJĘCIA PLASTYCZNE. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej poprzez doskonalenie umiejętności plastyczno-technicznych. Wykonywanie sprawności manualnych przy użyciu różnych technik plastycznych tj. malarstwo – farby plakatowe, akwarelowe; rysunek – kredki, ołówki, flamastry, kreda, tusz, świeca; małe formy rzeźbiarskie – plastelina, modelina, masa solna, formowanie papieru – origami, przestrzenne formy z papieroplastyki, wykonywanie prostych form użytkowych z różnych materiałów; wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, wydrapywanki, małe formy graficzne – stemplowanie, odciskanie, praca na materiale naturalnym – kompozycje roślinne, piaskowe; układanie kompozycji przestrzennych z materiałów przyrodniczych, projektowanie i wykonanie kartek i ozdób świątecznych. Rysowanie, malowanie i modelowanie różnych przedmiotów, projektowanie i wykonanie elementów dekoracyjnych przestrzennych i płaskich, pobudzanie i rozwijanie umiejętności wypowiadania swojego osobistego stosunku do rzeczywistości za pomocą linii, plamy, barwy i kształtu. Czas trwania każdego z warsztatów to: 300 godzin tj. średnio 15 godzin miesięcznie do 31.12.2022r. w terminach i czasie uzgodnionym przez zamawiającego. Osoba prowadząca zajęcia powinna posiadać umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu, powinna być odpowiedzialna, rzetelna, samodzielna, oraz powinna umieć pracować w zespole.

Zadanie częściowe 2:

ZAJĘCIA RUCHOWE. Prowadzenie zajęć opartych na ćwiczeniach ruchowych w formie zabaw i gier. Nauka ilustrowania ruchem utworów muzycznych oraz prostych układów choreograficznych, nauka reagowania ciałem na różne sygnały, edukacja i profilaktyka nietrzymania moczu. Zajęcia z aktywności fizycznej: zajęcia ruchowe, gimnastyka relaksacyjna, aerobik, ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia profilaktyczne nietrzymania moczu. Czas trwania warsztatów to: 400 godzin tj. średnio 20 godzin miesięcznie do 31.12.2022 w terminach i czasie uzgodnionym przez zamawiającego. Osoba prowadząca zajęcia powinna posiadać umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu, powinna być odpowiedzialna, rzetelna, samodzielna, oraz powinna umieć pracować w zespole.

Zadanie częściowe 3:

ZAJĘCIA MUZYCZNE. Organizacja zabawy przy muzyce, zadania sprawnościowe, taneczne i logarytmiczne. Prowadzenie zajęć ze śpiewu, ćwiczeń oddechowych, nauka śpiewania w grupie. Zaciekawienie seniorów słuchaniem muzyki instrumentalnej oraz wokalnej, nauka elementów tańca, zorganizowanie ćwiczeń uspakajających i relaksujących wykonywanych w rytm muzyki. Wprowadzenie do zajęć elementów choreoterapii i muzykoterapii obejmującej taniec, ćwiczenia muzyczno ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki. Prowadzenie imprez muzycznych dla seniorów. Czas trwania warsztatów to: 300 godzin tj. średnio 15 godzin miesięcznie przez do 31.12.2022r.w terminach i czasie uzgodnionym przez zamawiającego. Osoba prowadząca zajęcia powinna posiadać umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu, powinna być odpowiedzialna, rzetelna, samodzielna, oraz powinna umieć pracować w zespole

Zadanie częściowe 4:

ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNE. Zajęcia psychologiczne mają umożliwić poszerzanie horyzontów i umiejętności przydatnych na co dzień. Seniorzy podczas zajęć mają poznać m.in. techniki zapamiętywania oraz podstawy komunikacji interpersonalnej. Mają mieć również okazję aby wzmocnić swoją samoocenę oraz asertywną postawę. Zajęcia mają stanowić zaproszenie do wkroczenia na drogę samodoskonalenia przy pomocy profesjonalnej i specjalistycznej wiedzy na temat psychologicznych mechanizmów funkcjonowania psychiki, a także przy pomocy wiedzy o sobie. Czas trwania warsztatów to: 800 godzin tj. średnio 40 godzin miesięcznie ( 20 godzin spotkań indywidualnych i 20 godzin spotkań grupowych do 31.12.2022r.

w terminach i czasie uzgodnionym przez zamawiającego w  tym prowadzenie dokumentacji psychologicznej niezbędnej do prawidłowego wypełniania powierzonych zadań, sporządzanie opinii i informacji psychologicznych. Psychologiczne interwencje w sytuacjach problemowych. Osoba prowadząca zajęcia powinna posiadać umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu, powinna być odpowiedzialna, rzetelna, samodzielna, oraz powinna umieć pracować w zespole

Zadanie częściowe 5:

ZAJĘCIA Z DORADCĄ SOCJALNYM. Zajęcia z doradcą socjalnym mają zapewnić wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego np. pomocy w kontaktach z urzędami, placówkami służby zdrowia, prawnikami itd. Czas trwania warsztatów to: 200 godzin tj. średnio 10 miesięczne godzin zajęć do 31.12.2022r.w terminach i czasie uzgodnionym przez zamawiającego. Osoba prowadząca zajęcia powinna posiadać umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu, powinna być odpowiedzialna, rzetelna, samodzielna, oraz powinna umieć pracować w zespole

Wykonawcy mogą składać zadania na jedno lub więcej zadań częściowych.

 

DODATKOWE INFORMACJE DLA WSZYSTKICH ZADAŃ:

 1. Zajęcia będą realizowane na podstawie przedłożonego harmonogramu przez Zamawiającego Wykonawcy na dany miesiąc z wyprzedzeniem tygodniowym
 2. W koszt oferty Wykonawca musi wkalkulować koszt materiałów potrzebnych na zajęcia (opracowania, wydruku materiałów szkoleniowych, bądź zakupu podręczników, kredek, flamastrów itd.) dla każdego Uczestnika oraz dojazd do miejsca prowadzenia zajęć.
 3. Nadzór nad usługą prowadzony jest przez Zamawiającego: Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenie wszelkich ankiet ewaluacyjnych i oceniających oraz umożliwienia przeprowadzenia kontroli realizacji zajęć.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu kompletów materiałów szkoleniowych przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu każdorazowo w terminie 3 dni po zakończeniu każdego miesiąca kompletu dokumentacji obejmującej:

– Oryginału list obecności Uczestników

– Harmonogramu z programem zajęć,

– kart czasu Pracy,

– rachunku/faktury wystawionego na podstawie miesięcznego protokołu zdawczo-odbiorczego przygotowanego przez Zamawiającego (rachunek/faktura może być wystawiona rzadziej niż raz na miesiąc po uzgodnieniu z Zamawiającym),

 1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania oznakowań unijnych na w/w Dokumentach,

Zamawiający upoważni Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych Uczestników na podstawie wytycznych realizacji projektów RPO WP 2014-2020.

 1. Termin prowadzenia zajęć to: od daty zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu do 31.12.2022.

WYMAGANIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca niepodlegający wykluczeniu zgodnie z pkt. 2 oraz spełniający łącznie następujące warunki ogólne dla wszystkich zadań: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci (Oferentami mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne. W przypadku udziału w postępowaniu osób prawnych należy wskazać imiennie pracowników, którzy zostaną zaangażowani w realizację zadań i spełniają warunki ujęte w zapytaniu ofertowym), którzy wykażą, że spełniają łącznie następujące warunki:
  Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Oferent/osoba rekomendowana do prowadzenia zajęć z ramienia Oferenta posiada:

– kwalifikacje tj. dyplom, certyfikat, zaświadczenie lub świadectwo pozwalające na prowadzenie zajęć, na które wykonawca składa ofertę;

– nie może toczyć się przeciwko niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

– nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Warunki szczegółowe:

dla zadania częściowego nr 1:

Wymagane kwalifikacje: Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub wyższe plastyczne lub ukończoną specjalizację z zakresu terapii zajęciowej.

Doświadczenie: Osoba prowadząca spotkaniama co najmniej 2 lata doświadczenia w przedmiotowym zakresie oraz przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu otwarcia ofert, zajęcia plastyczne w wymiarze minimum 100 godzin dla maksymalnie dwóch podmiotów.

dla zadania częściowego nr 2:

Wymagane kwalifikacje: Wykształcenie minimum licencjat z zakresu wychowania fizycznego z gimnastyką korekcyjną lub posiada dyplom(zaświadczenie, certyfikat lub inny dokument) potwierdzający uprawnienia instruktora/trenera sportu lub posiada uprawnienia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Doświadczenie: Osoba prowadząca spotkania ma co najmniej 2 lata doświadczenia w przedmiotowym zakresie oraz przeprowadziła w okresie ostatnich3 lat przed upływem terminu otwarcia ofert, zajęcia ruchowe w wymiarze minimum 100 godzin dla maksymalnie dwóch podmiotów,

dla zadania częściowego nr 3:

Wymagane kwalifikacje: Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub wyższe muzyczne lub ukończoną specjalizację z zakresu terapii zajęciowej

Doświadczenie: Osoba prowadząca spotkania ma co najmniej 2 lata doświadczenia w przedmiotowym zakresie oraz przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu otwarcia ofert, zajęcia muzyczne w wymiarze minimum 100 godzin dla maksymalnie dwóch podmiotów.

dla zadania częściowego nr 4:

Wymagane kwalifikacje: Wykształcenie wyższe kierunkowe- psychologia

Doświadczenie: Osoba prowadząca spotkaniamaco najmniej 2 lata doświadczenia w przedmiotowym zakresie oraz przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu otwarcia ofert, zajęcia psychologiczne w wymiarze minimum 100 godzin dla maksymalnie dwóch podmiotów. Ma doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej dla osób starszych.

dla zadania częściowego nr 5:

Wymagane kwalifikacje: Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub wyższe prawnicze lub ukończona specjalizacja z zakresu terapii zajęciowej

Doświadczenie: Osoba prowadząca spotkania ma co najmniej 2 lata doświadczenia w przedmiotowym zakresie oraz przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu otwarcia ofert, doradztwo socjalne w wymiarze minimum 100 godzin dla maksymalnie dwóch podmiotów.

 1. Ocena spełniania warunku zostanie przeprowadzona na podstawie:

Wykaz osób z wyszczególnieniem wykonanych, usług, w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana lub jest wykonywana, oraz załączeniem dowodów, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie.

Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Wymagana forma dokumentu – oryginał.

Dowodami, o których mowa powyżej, są:

Poświadczenie ( referencję) – dokument wystawiony przez odbiorcę świadczenia, na rzecz którego wykonawca zrealizował zamówienie.

Wymagana forma dokumentów – oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

 1. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczeni są potencjalni Wykonawcy, którzy są osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 2. uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 3. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 5. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 6. Dokonanie oceny spełnienia wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach
  i dokumentach wyszczególnionych w Punkcie V. zapytania ofertowego, z których musi jednoznacznie wynikać , że Wykonawca spełnia warunki oraz nie podlega wykluczeniu.
 7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, bądź pełnomocnictw albo złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty bądź pełnomocnictwa zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
 9. Zapisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie, czyli konsorcjów.

 

LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY: 

 1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
 2. Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
 3. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 4. Wykaz osób – wzór załącznik nr 3 do niniejszego zapytania, wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie..
 5. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów świadczące
  o wymaganym wykształceniu/kwalifikacjach
 6. Zaparafowany załączony do niniejszego zapytania ofertowego projekt umowy – załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

 

PREFEROWANE WARUNKI OKREŚLENIA CENY I ZASAD ZAPŁATY: 

 1. Cena: złoty polski (PLN).
 2. Forma płatności: przelew na rachunek bankowy Oferenta.
 3. Obowiązuje cena jednostkowa za godzinę. Wynagrodzenie za zrealizowaną usługę będzie płatne za liczbę przepracowanych godzin.
 4. Podstawą wystawienia faktury jest przekazanie dokumentów wymienionych w punkcie III. ppkt 3 ppkt e) niniejszego zapytania.
 5. Wynagrodzenie płatne przelewem, w terminie do 30 dni od otrzymania poprawnie wystawionej faktury przez Zamawiającego.
 6. Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN, wszystkie ceny określone przez Wykonawcy zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom (waloryzacji).

 

INNE WYMAGANE POSTANOWIENIA OFERTY: 

 1. Oferta musi być złożona w języku polskim.
 2. Oferta musi być złożona według załączonego do zapytania ofertowego wzoru formularza oferty – załącznik nr 1, wypełnionego czytelnie na komputerze (bez dodatkowych dopisków bądź zastrzeżeń).
 3. Oferta powinna zawierać informacje, którego zapytania ofertowego dotyczy (CDO/M/11/2021).
 4. Oferta ma być ofertą, o której mowa w kodeksie cywilnym, w szczególności powinna:

4.1. być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione, zgodnie z zasadami reprezentacji właściwymi dla oferenta,
4.2. nie może zawierać dopisków, które stanowią, iż nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 1. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

        5.1.Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika, jako przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, przy czym pełnomocnictwo to może wynikać z załączonej do oferty stosownej umowy,
5.2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków,
5.3.Wszelka korespondencja z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

 

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERTY

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria:
 2. CENA – 60%
 3. DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU ZAJĘĆ /WARSZTATÓW – 40%
 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt.) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej

 

Lp. Nazwa kryterium Waga
    1. Cena brutto 60% = 60 pkt.
    2. Doświadczenie trenera w prowadzeniu spotkań /warsztatów 40% = 40 pkt.

 

 1. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:LP = C + D

gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych Ofercie,
C – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – cena
D – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – doświadczenie

 1. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:


cena brutto oferty najtańszej

——————————————x 60 pkt. = liczba punktów w danym kryterium

cena brutto oferty badanej

 

 1. Punkty za kryterium „Doświadczenie” zostaną przyznane na podstawie wykazu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i załączonych do oferty referencji potwierdzających należyte wykonanie tych usług. Za doświadczenie zostaną przyznane punkty wg poniższego schematu:

Doświadczenie w realizacji zajęć/warsztatów (maksymalnie możliwych do uzyskania 40,00 pkt):

Dla zadania częściowego nr 1:

Osoba prowadząca spotkania przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu otwarcia ofert, zajęcia plastyczne w wymiarze:

100 h- 0 punktów

101-200 h – 20 punktów

Powyżej 200 h – 40 punktów

Dla zadania częściowego nr 2:

Osoba prowadząca spotkania przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu otwarcia ofert, zajęcia ruchowe w wymiarze

100 h- 0 punktów

101-200 h – 20 punktów

Powyżej 200 h – 40 punktów

Dla zadania częściowego nr 3:

Osoba prowadząca spotkania przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu otwarcia ofert, zajęcia muzyczne w wymiarze

100 h- 0 punktów

101-200 h – 20 punktów

Powyżej 200 h – 40 punktów

Dla zadania częściowego nr 4:

Osoba prowadząca spotkania przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu otwarcia ofert, zajęcia psychologiczne w wymiarze

100 h- 0 punktów

101-200 h – 20 punktów

Powyżej 200 h – 40 punktów

Dla zadania częściowego nr 5:

Osoba prowadząca spotkania przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu otwarcia ofert, zajęcia socjalne w wymiarze

100 h- 0 punktów

101-200 h – 20 punktów

Powyżej 200 h – 40 punktów.

 1. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma identyczną ilość punktów, Zamawiający przeprowadzi dogrywkę cenową z tymi Wykonawcami.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY: 

 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1  do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona jako cena brutto w złotych polskich, wraz z kosztami Wykonawcy, wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
 3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia, wykazy i inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę, zgodnie z wpisem w odpowiednim dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
 5. Formularz ofertowy oraz oświadczenia, stanowiące integralną część Oferty, muszą być przedstawione w formie oryginału, wszystkie inne dokumenty składane przez Wykonawcę w Ofercie mogą być złożone w postaci kserokopii poświadczonej przez upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem” (podpis i data poświadczenia).
 6. Ewentualne dokumenty sporządzone w języku obcym mogą być złożone wyłącznie wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, potwierdzonym „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
 7. Wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami i dokumentami składającymi się na ofertę muszą być ponumerowane oraz parafowane przez Wykonawcę.
 8. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego – zapisu poprawnego.
 9. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem: „Oferta na: Usługi prowadzenia zajęć dla 30 uczestników projektu pt. „Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Mielcu”.

Adres Zamawiającego:
Fundacja Medyk dla Zdrowia
Fryderyka Szopena 1
35-055 Rzeszów
ZAPYTANIE OFERTOWE
CDO/M/11/2021
lub

Ofertę można złożyć za pomocą systemu Baza Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl /poprzez zakładkę „OFERTY” dostępną w karcie Zapytania ofertowego.

Szczegółowa instrukcja dot. rejestracji Wykonawcy w Bazie konkurencyjności oraz sposobu dodawania oferty dostępna jest pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, sekcja „Załączniki”, plik pod nazwą „Instrukcja oferenta w BK2021”

 1. Oferta zostanie odrzucona jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz jeżeli zostanie złożona po upływie terminu składania ofert.
 2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Preferowana ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą) -Oferta powinna obowiązywać przynajmniej 30 (trzydzieści) dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w terminie do dnia 16.06.2021r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Termin otwarcia w dniu 16.06.2021r. godzina 10:01.
 5. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl

15. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

16. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 15 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

17. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 15.

18. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

 

INNE POSTANOWIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty z zastrzeżeniem pkt.1.1, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

1.1.  Zamawiający poprawia w ofercie:

 • oczywiste omyłki pisarskie,
 • oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
 • niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 1. W okresie od rozpoczęcia postępowania do podpisania umowy z wybranym Wykonawcą:

2.1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

2.1.1.Odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie do momentu złożenia ofert,

2.1.2.Zakończenia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy,

2.1.3. unieważnienia postępowania także po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyn,

2.2.Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny.

2.3.  W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują
w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

 1. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia po dwukrotnym wezwaniu przez zamawiającego w terminie

  14 dni od dnia wyboru, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

INFORMACJE O WYBORZE OFERTY:

 1. Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów o wyniku postępowania.
 2. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeurpejskie.gov.pl.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów.
 4. Unieważnienia postępowania w sytuacji kiedy cena za wykonanie Zamówienia jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację Zamówienia.

 

INFORMACJE KOŃCOWE:

 1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
 2. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 3. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany umowy będą mogły dotyczyć w szczególności terminu, zakresu i wielkości zamówienia.
 4. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Medyk dla Zdrowia do zawarcia umowy. Fundacja Medyk dla Zdrowia może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 5. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
 6. Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje iż:
 7. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Medyk dla Zdrowia z siedzibą Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 20 94, adres e-mail: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu +48 17 865 20 94 lub poprzez e-mail: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
 8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c i lit. f RODO – dane osobowe są niezbędne dla przeprowadzenia postępowania w przedmiocie zawarcia umowy, realizacji zapisów zawartych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, a także ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami.
 9. Pani/Pana dane osobowe pochodzą ze złożonej oferty w postępowaniu, i ich zakres obejmuje dane zawarte w złożonej ofercie .
 10. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uczestniczące w przeprowadzeniu postępowania, podmioty świadczące usługi informatyczne oraz podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
 11. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne, przy czym brak ich podania uniemożliwi udział w postępowaniu.
 12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 13. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 14. Posiada Pani/Pan:

– prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (na podstawie art. 15 RODO);

– prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO);

– prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO);

– prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO),

– prawo do usunięcia danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO)

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

 

ZAŁĄCZNIKI:

Skip to content