CDO/M/6/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące: Świadczenie usług pralniczych na potrzeby całodobowego Domu Opieki w Mielcu  –Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3  zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

DATA PUBLIKACJI

12.05.2021
 

KODY CPV:

98311000-6 – Usługi odbierania prania
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług pralniczych na potrzeby Całodobowego Domu Opieki w Mielcu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu zostaną odrzucone.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem: „Oferta na Świadczenie usług pralniczych na potrzeby Całodobowego Domu Opieki w Mielcu”

Adres Zamawiającego:
Fundacja Medyk dla Zdrowia
Fryderyka Szopena 1 35-055 Rzeszów
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr. CDO/M/6/2021
oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy

Ofertę można przygotować również w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą  e-mailową na adres biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na Świadczenie usług pralniczych na potrzeby Całodobowego Domu Opieki w Mielcu”

 1. Oferta zostanie odrzucona jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz jeżeli zostawianie złożona po upływie terminu składania ofert.
 2. Preferowana ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą) -Oferta powinna obowiązywać przynajmniej 30 (trzydzieści) dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Fundacja Medyk dla Zdrowia
 4. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w Sekretariacie osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesłać e-meilem w terminie do dnia 19.05.2021r. do godziny 10.00. Otwarcie nastąpi w dniu 19.05.2021 r o godzinie 10.02
 5. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Sukcesywnie do dnia 31.12.2022r. od dnia podpisania  umowy
 

 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
 2. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
 4. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 5. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty
 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY, ICH ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryterium

 1. Cena 100%

Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:

                                                               cena najniższa

Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = ——————————– x max liczby punktów

                                                               cena oferty ocenianej

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.

 

BADANIE OFERTY

W toku badania i oceny ofert Zamawiający w pierwszej kolejności dokona rankingu złożonych ofert na podstawie kryteriów oceny ofert, a następnie dokona badania oferty najkorzystniejszej. W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza będzie podlegała odrzuceniu, proces badania ofert zostanie przeprowadzony w stosunku do kolejnej oferty w rankingu.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,

 

 1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Zamawiający poprawia w ofercie:
 • oczywiste omyłki pisarskie,
 • oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

 

ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ

 1. Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.
 2. Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania.
 3. Oferty złożone po terminie

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów. Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT i po dokonanym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń odbiorze przedmiotu umowy za dany miesiąc.
 2. Termin zapłaty faktury wynosi 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT wraz z protokołem.

 

ZAŁĄCZNIKI

Skip to content