CDO/M/ 1/2020

Wykonanie prac adaptacyjno remontowych w celu utworzenia Całodobowego Domu Opieki w Mielcu przy ul. Partyzantów 21

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac adaptacyjno remontowych w celu utworzenia Całodobowego Domu Opieki w Mielcu przy ul. Partyzantów 21 w ramach realizacji projektu Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Mielcu. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3  zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, nr umowy RPPK.08.00-18-0092/19-00.

 

DATA PUBLIKACJI:

29.12.2020

 

KODY CPV:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynku

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

do dnia  26.01.2021 r

 

 ZAMAWIAJĄCY:

 

Fundacja Medyk dla Zdrowia

Fryderyka Szopena 1

35-055 Rzeszów

tel. 17 865 20 94

https://fundacja.medyk.rzeszow.pl/

biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl

 

OSOBA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Tomasz Brud

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu Zamawiający należy przez to rozumieć Fundację Medyk dla Zdrowia w Rzeszowie.
 2. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu Wykonawca, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ubiegającą się o udzielenie Zamówienia.
 3. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 poprzez:

a) Umieszczenie zapytania na stronie internetowej Zamawiającego: https://fundacja.medyk.rzeszow.pl/

b) Umieszczenie zapytania na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

c) Zebranie i ocena ofert

d) Wybór Wykonawcy

e) Sporządzenie protokołu

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. W przypadku przekroczenia szacowanego dla Zamówienia budżetu, Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia niniejszego postępowania.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne. 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynku
 2. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac adaptacyjno remontowych w celu utworzenia Całodobowego Domu Opieki w Mielcu przy ul. Partyzantów 21
 3. Remont lokalu obejmuje:

a) Wykonanie ścianek działowych, malowanie, tapetowanie, montaż umywalek, montaż wc podwieszanych, montaż drzwi, roboty elektryczne, montaż klimatyzacji Szczegółowy zakres do wykonania przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia zawierając przedmiar klimatyzacji oraz załączniku nr 1a przedmiar robót.

 1. Oferowana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów wynikające z informacji Zamawiającego zamieszczone w niniejszym zapytaniu z uwzględnieniem ewentualnych wyjaśnień Zamawiającego. Musi także zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia: dostawa, montaż, przekazanie urządzeń do użytkowania.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej.
 3. Stosowanie materiałów równoważnych.

– Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w dokumentacji zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”.

– Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

 1. Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3, w okresie realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej – odpowiednio do prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej 150 000,00 zł.
 2. Termin wykonania prac adaptacyjno-remontowych lokalu do 45 dni od daty podpisania umowy.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

 

WYMAGANIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca niepodlegający wykluczeniu zgodnie z pkt. 3 oraz spełniający łącznie następujące warunki:

a) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. wykonawca, który potwierdzi, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową na kwotę co najmniej 150 000,00 zł.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert niniejszym w postępowaniu.

Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie tych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

b) Zdolność techniczna lub zawodowa

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawca, który spełnia warunek, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej tj. posiada doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie jednej podobnej roboty budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) obejmującej swoim zakresem wykonanie robót branży budowlanej i elektrycznej, o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykaz robót budowanych – wzór załącznik nr 4 do niniejszego zapytania

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Forma dokumentu – Wykaz robót budowanych: oryginał.

Forma dokumentu na dowodów, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi  w specjalnościach:

–  konstrukcyjno-budowlanej,

– instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

– instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

posiadającej co najmniej 3 – letnie doświadczenie w uzyskanej specjalności,  lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Jednocześnie zamawiający zaznacza, iż zgodnie z art. 12a – ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 209 z późn. zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykaz osób – wzór załącznik nr 5 do niniejszego zapytania

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Forma dokumentu: oryginał.

 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie tych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

4.1.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4.2.Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4.3.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

4.4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także druki oświadczeń dotyczące tych podmiotów.

4.5.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt IV, 1 i 2 powyżej.

4.6.W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

a)      zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b)      sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c)      zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d)    czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4.7.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a)      zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)      zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. IV

 1. Inne dokumenty żadane przez zamawiającego, które wykonawca ma obowiązek złożyć:

a) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia

6. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczeni są potencjalni Wykonawcy, którzy są osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Dokonanie oceny spełnienia wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach
i dokumentach stanowiących Załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego (wyszczególnionych w Punkcie V. Zapytania ofertowego), z których musi jednoznacznie wynikać , że Wykonawca spełnia warunki.

8. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, bądź pełnomocnictw albo złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty bądź pełnomocnictwa zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

10. Zapisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie, czyli konsorcjów.

 

LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

 1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
 2. Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego).
 3. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 4. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.
 5. Wykaz robót budowanych – wzór załącznik nr 4 do niniejszego zapytania, wraz z dowodami potwierdzającymi, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie
 6. Wykaz osób – wzór załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
 7. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania. (Jeżeli dotyczy)

 

PREFEROWANE WARUNKI OKREŚLENIA CENY I ZASAD ZAPŁATY:

 1. Cena: złoty polski (PLN).
 2. Forma płatności: przelew na rachunek bankowy Oferenta.
 3. Termin zapłaty: Płatność jednorazowa po wykonaniu całości zamówienia w terminie do 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty jej złożenia w siedzibie Zamawiającego wraz z wymaganymi załącznikami.

 

INNE WYMAGANE POSTANOWIENIA OFERTY:

 1. Oferta musi być złożona w języku polskim.
 2. Oferta musi być złożona według załączonego do zapytania ofertowego wzoru formularza oferty – załącznik nr 2, wypełnionego czytelnie na komputerze (bez dodatkowych dopisków bądź zastrzeżeń).
 3. Oferta powinna zawierać informacje, którego zapytania ofertowego dotyczy (1/2020).
 4. Oferta ma być ofertą, o której mowa w kodeksie cywilnym, w szczególności powinna:

4.1. być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione, zgodnie z zasadami reprezentacji właściwymi dla oferenta,

4.2. nie może zawierać dopisków, które stanowią, iż nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 1. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

        5.1.Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika, jako przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, przy czym pełnomocnictwo to może wynikać z załączonej do oferty stosownej umowy,

        5.2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków,

        5.3.Wszelka korespondencja z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się
o udzielenie zamówienia prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

 

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT:

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria:
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
NR NAZWA KRYTERIUM WAGA
1. Cena 80%
2. Okres gwarancji i rękojmi 20%

 

 1. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
NR KRYTERIUM
WZÓR
1.

Cena

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

– Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert

– Cof –  cena podana w ofercie

2.

Okres gwarancji i rękojmi:

0 – 20 punktów

wymagany 2 lata  – 0 pkt.

3 lata  – 10 pkt.

4 lata – 20 pkt.

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.
 2. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma identyczną ilość punktów, Zamawiający przeprowadzi dogrywkę cenową z tymi Wykonawcami.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:

 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2  do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona jako cena brutto w złotych polskich, wraz z kosztami Wykonawcy, wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
 3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia, wykazy i inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę, zgodnie z wpisem w odpowiednim dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
 5. Formularz ofertowy oraz oświadczenia, stanowiące integralną część Oferty, muszą być przedstawione w formie oryginału, wszystkie inne dokumenty składane przez Wykonawcę w Ofercie mogą być złożone w postaci kserokopii poświadczonej przez upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem” (podpis i data poświadczenia).
 6. Ewentualne dokumenty sporządzone w języku obcym mogą być złożone wyłącznie wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, potwierdzonym „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
 7. Wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami i dokumentami składającymi się na ofertę muszą być ponumerowane oraz parafowane przez Wykonawcę.
 8. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego – zapisu poprawnego.
 9. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem:

 

„Oferta na wykonanie prac adaptacyjno remontowych w celu utworzenia Całodobowego Domu Opieki w Mielcu przy ul. Partyzantów 21″

Adres Zamawiającego

Fundacja Medyk dla Zdrowia

ul. Fryderyka Szopena 1

 35-055 Rzeszów

oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy

 

 1. Oferta zostanie odrzucona jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz jeżeli zostawianie złożona po upływie terminu składania ofert.
 2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Preferowana ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą) – Oferta powinna obowiązywać przynajmniej 30 (trzydzieści) dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w terminie do dnia 26.01.2021 r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Termin otwarcia 26.01.2021 r. godzina 10:15.
 5. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl

15.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

16. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 15 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

17. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 15.

18.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli zapytanie ofertowe jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

19. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

 

INNE POSTANOWIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treśći złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty z zastrzeżeniem pkt.1.1, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

1.1.  Zamawiający poprawia w ofercie:

– oczywiste omyłki pisarskie,

– oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

– inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. W okresie od rozpoczęcia postępowania do podpisania umowy z wybranym Wykonawcą:

2.1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

2.1.1.Odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie do momentu złożenia ofert,

2.1.2.Zakończenia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy,

2.1.3. Unieważnienia postępowania także po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyn,

2.2.Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny.

2.3.  W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują
w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

 1. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia po dwukrotnym wezwaniu przez zamawiającego w terminie
  14 dni od dnia wyboru, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

 

INFORMACJE O WYBORZE OFERTY

 1. Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów o wyniku postępowania.
 2. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeurpejskie.go.pl.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów.
 4. Unieważnienia postępowania w sytuacji kiedy cena za wykonanie Zamówienia jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację Zamówienia.

 

INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
 2. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 3. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany umowy będą mogły dotyczyć w szczególności terminu, zakresu i wielkości zamówienia.
 4. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Medyk dla Zdrowia do zawarcia umowy. Fundacja Medyk dla Zdrowia może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 5. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Medyk dla Zdrowia z siedzibą Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 20 94, adres e-mail: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu +48 17 865 20 94 lub poprzez e-mail: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c i lit. f RODO – dane osobowe są niezbędne dla przeprowadzenia postępowania w przedmiocie zawarcia umowy, realizacji zapisów zawartych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, a także ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami.
 2. Pani/Pana dane osobowe pochodzą ze złożonej oferty w postępowaniu, i ich zakres obejmuje dane zawarte w złożonej ofercie .
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uczestniczące w przeprowadzeniu postępowania, podmioty świadczące usługi informatyczne oraz podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
 4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne, przy czym brak ich podania uniemożliwi uział w postępowaniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 7. Posiada Pani/Pan:

 – prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (na podstawie art. 15 RODO);

 – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO);

 – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO);

 – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO),

 – prawo do usunięcia danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO)

 – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. Nie przysługuje Pani/Panu:

 – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Skip to content