Bez Barier

O PROGRAMIE

Fundacja Medyk dla Zdrowia realizuje projekt pt. “Bez barier” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Priorytet VIII Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności dziennych usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, poprzez utworzenie i prowadzenie ośrodka opieki dziennej.

CEL SZCZEGÓŁOWY

• Podniesienie dostępności i jakości do usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych poprzez zakup odpowiedniego sprzętu oraz zatrudnienie wykwalifikowanej kadry,
• Zapewnienie dostępu do wsparcia psychologicznego,
• Umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, edukacyjnych, muzycznych i wspierających ruchowo,
• Zapewnienie wyżywienia oraz stworzenie warunków do odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu stanowią osoby starsze, po przebytych chorobach, samotne, ze schorzeniami psychotycznymi, depresyjnymi, mające kłopoty z koncentracją i podejmowaniem decyzji (tj. osoby, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Będą to osoby dorosłe. Uczestnicy projektu będą zamieszkiwali powiat rzeszowski i Miasto Rzeszów.

ZAKRES DZIAŁANIA

Utworzenie i prowadzenie dziennego ośrodka opieki dziennej:
• utworzenie nowych miejsc opieki dla osób niesamodzielnych,
• wsparcie dobierane indywidualnie do potrzeb każdego z uczestników
• udział w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo,
• wyposażenie ośrodka w niezbędny sprzęt do funkcjonowania
• udział w organizowanych imprezach okolicznościowych, projekcji filmów, czytanie prasy, gry towarzyskie, pogadanki,
• wyżywienie podczas pobytu w ośrodku,
• udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,

REKRUTACJA

Umowa uczestnika Projektu
Regulamin rekrutacji i udziau w projekcie
Formularz rekrutacyjny (zał. 1)
Deklaracja uczestnictwa w projekcie (zał. 2)
Oświadczenie uczestnika projektu (zał. 3)
Oświadczenie wizerunek (zał. 4)

ZAPYTANIA OFERTOWE

Dotyczące: Dostawy materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej do Dziennego Ośrodka Opieki w Jasionce 1a (Dwór Ostoya)

Dostawy materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej do Dziennego Ośrodka Opieki w Jasionce 1a (Dwór Ostoya)

Dostawy sprzętu AGD, RTV, wyposażenia kuchennego oraz sprzętu komputerowego do Dziennego Ośrodka Opieki w Rzeszowie przy al. Tadeusza Rejtana 53

Dotyczące prowadzenia zajęć ruchowych, psychologicznych dla 30 uczestników projektu pt. „Bez barier” w Dziennym Domu Opieki w Rzeszowie przy ul. Tadeusza Rejtana 53

Dotyczące dostawy przyborów do zajęć ruchowych, do dziennego ośrodka opieki w Rzeszowie przy ul. Tadeusza Rejtana 53

Dotyczące: Dostawa defibrylatora AED, do dziennego ośrodka opieki w Rzeszowie przy ul. Tadeusza Rejtana 53

Dotyczące: Dostawa wyposażenia meblowego, do dziennego ośrodka opieki w Rzeszowie przy ul. Tadeusza Rejtana 53

Dotyczące dostaw gier, do dziennego ośrodka opieki

Dotyczące remontu lokalu niezbędnego do przystosowania do pełnienia funkcji dziennego ośrodka opieki przy ul. Rejtana 53 w Rzeszowie – zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto i wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu „Bez barier”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Dotyczące usługi przygotowania i dostawy posiłków dla 20 osób starszych/niesamodzielnych do dziennego ośrodka opieki w Rzeszowie przy ul. Tadeusza Rejtana 53 – zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto i wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu „Bez barier”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

dotyczące usługi prowadzenie zajęć plastycznych, ruchowych, muzycznych, psychologicznych, kulinarnych, komputerowo-fotograficznych dla 20 uczestników projektu pt. „Bez barier” w Dziennym Domu Opieki w Rzeszowie przy ul. Tadeusza Rejtana 53 .– zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto i wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu „Bez barier”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Skip to content