BP1 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
BP 1/2018

 

Dotyczące remontu lokalu niezbędnego do przystosowania do pełnienia funkcji dziennego ośrodka opieki przy ul. Rejtana 53 w Rzeszowie – zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto i wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu „Bez barier”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Data ogłoszenia: 06.06.2018

Miejsce i termin składania ofert: ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w terminie do dnia 21.06.2018 r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Termin otwarcia 21.06.2018 r. godzina 10:01. 
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Mariola Marciniec

Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, telefonicznie nr 17 865 20 94 lub e-mailem:biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl
Załączniki:

Zapyt. ofert. remont lokalu BP 1 2018

Zał. nr 1 – Wzór formularza oferty BP 1 2018

Zał. nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – BP 1 2018

Zał. nr 3 – Wzór umowy BP 1 2018

Zał. nr 4 – Wykaz robót budowlanych BP 3 2018

Zał. nr 5 – Wykaz osób (1)

Zał. nr 6 – Zobowiązanie_podmiotów_trzecich_do_oddania_do_dyspozycji_niezbędnych_zasobów

Odpowiedź na zapytanie BP 1-2018

MMR_PW-RZUT PARTERU_2018.05.22_A3 1do100

Skip to content