BP/4/2020

Dostawy sprzętu AGD, RTV, wyposażenia kuchennego oraz sprzętu komputerowego do Dziennego Ośrodka Opieki w Rzeszowie przy al. Tadeusza Rejtana 53

 

 

 

Dotyczące: Dostawy sprzętu AGD, RTV, wyposażenia kuchennego oraz sprzętu komputerowego do Dziennego Ośrodka Opieki w Rzeszowie przy al. Tadeusza Rejtana 53 –wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu „Bez barier”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3  zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

KODY CPV:

3970000-9-Sprzęt gospodarstwa domowego
3200000-3- Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięku lub obraz lun aparatura powielająca;
30213100-6- Komputery przenośne

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu AGD, RTV, wyposażenia kuchennego oraz sprzętu komputerowego do dziennego ośrodka opieki w Rzeszowie przy al. Tadeusza Rejtana 53, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2  do zapytania ofertowego.

    1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu zostaną odrzucone.
    2. Gwarancja na oferowany sprzęt minimum 24 miesiące.
  1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, e-mailem opatrzonymi napisem zgodnie ze wzorem:

Dostawa sprzętu AGD, RTV, wyposażenia kuchennego oraz sprzętu komputerowego do Dziennego Ośrodka Opieki w Rzeszowie przy ul. Tadeusza Rejtana 53
Adres Zamawiającego:
Centrum Medyczne MEDYK Sp. z o.o. Sp. k. Fryderyka Szopena 135-055
e-mail: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr. BP/4/2020
oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy

    1. Oferta zostanie odrzucona jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz jeżeli zostawianie złożona po upływie terminu składania ofert.
    2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
    3. Preferowana ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą) -Oferta powinna obowiązywać przynajmniej 30 (trzydzieści) dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
    4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w Sekretariacie w terminie do dnia 03.2020r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem emaila. Otwarcie nastąpi w dniu 13.03.2020 r o godzinie 10.02
    5. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

21 dni od dnia zawarcia umowy

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

   1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
   2. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
   3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie.
   4. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
   5. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
   6. Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy dla wszystkich oferowanych urządzeń produktów, zawierające parametry techniczne oferowanych urządzeń w odniesieniu do opisu przedstawionego przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do zapytania). Każdy foldery lub opis należy oznaczyć numerem pozycji
   7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 5.OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY, ICH ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryterium:

   1. Cena 100%

Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:

                                                               cena najniższa

Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = ——————————– x max liczby punktów

cena oferty ocenianej

 

 

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.

6.TERMINY PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

7. ZAŁĄCZNIKI

Zał nr 1 Wzór oferty
Zał nr 2 Szczegółowy opis_przedmiotu_zamówienia
Zał nr 3 Wzór umowy
Zapytanie ofertowe

Skip to content