BP 1/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczące dostawy gier do dziennego ośrodka opieki w Rzeszowie przy al. Tadeusza Rejtana 53 – wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu „Bez barier”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gier do dziennego ośrodka opieki w Rzeszowie przy al. Tadeusza Rejtana 53 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednią drogą e-mailową na adres biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl w tytule wiadomości należy wpisać: Dostawa gier, do dziennego ośrodka opieki w Rzeszowie przy al. Tadeusza Rejtana 53. Ofertę należy przesłać do dnia 20.09.2019r. do godz. 10:00

 3. Termin wykonania zamówienia

14 dni od pisemnego zamówienia.

4. Opis sposobu przygotowania oferty

a) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

b) treść oferty musi odpowiadać treści

c) oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1a do niniejszego ogłoszenia

d) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie

e) do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

f) w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo

g) do ofert ynależy dołączyć foldery lub odpisy dla wszystkich oferowanych urządzeń

5. Opis kryteriów oceny oferty, ich znaczenie i sposób oceny

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryterium:

  1. Cena 100%

Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:

Cena najniższa

Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc=—————————— x max liczby punktów

cena oferty ocenianej

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie . W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.

6. Załączniki:

Zał nr 1a Wzór oferty gry

Zał. nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Skip to content