Zapytanie ofertowe

dotyczące dostawy, montażu i ustawienia wyposażenia meblowegodo Dziennego Domu Opieki w Łączkach Kucharskichwydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji pt. „Dzienny Dom Opieki w Łączkach Kucharskich” Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Kody CPV:

39100000-3 – Meble
39112000-0 Krzesła

Zamawiający:

Nazwa zamawiającego: Fundacja Medyk dla Zdrowia
Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364198276
Ulica: ul. Fryderyka Szopena 1
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-055
Województwo: podkarpackie
Kraj: Polska
Adres poczty elektronicznej: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl
Adres strony internetowej zamawiającego: fundacja.medyk.rzeszow.pl
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Marciniec Mariola

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa, montaż i ustawienie mebli do Dziennego Domu Opieki w Łączkach Kucharskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
Gwarancja na dostarczone meble – minimum 24 miesiące
Wspólny Słownik Zamówień: 39100000-3 – Meble, 39112000-0 Krzesła
Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów – równoważnych – informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia próbek tych produktów – w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Wykonawcy – badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dodatkowo, Wykonawcy proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają ustrzec Zamawiającego przed zaproponowaniem w ofercie produktów nieodpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

Miejsce realizacji:

Łączki Kucharskie, Powiat: ropczycko-sędziszowski w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 21 dni od daty zawarcia umowy

Wykaz wymaganych dokumentów:

Wykonawca wraz z ofertą( załącznik nr 1) zobowiązany jest złożyć:

 1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 2. Opisy oferowanych mebli zawierający wszystkie parametry techniczne w odniesieniu do opisu przedstawionego przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do zapytania). np. foldery, karty katalogowe. Każdy foldery lub opis należy oznaczyć numerem pozycji
 3. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z właściwego rejestru do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo/umocowanie prawne w oryginale.
Sposób przygotowania oferty, wyjaśnienie treści zapytania:
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta musi być złożona według załączonego do zapytania ofertowego wzoru formularza oferty – załącznik nr 1, wypełnionego czytelnie na komputerze lub nieścieralnym atramentem (bez dodatkowych dopisków bądź zastrzeżeń).
 3. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich, wraz z kosztami Wykonawcy, wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
 4. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Oferta, jak również wszystkie inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę, zgodnie z wpisem w odpowiednim dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
 6. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 7. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty podpisanej własnoręcznie w postaci skanu podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty.
 8. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego – zapisu poprawnego.
 9. Oferta zostanie odrzucona jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz jeżeli zostawianie złożona po upływie terminu składania ofert.
 10. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl
 11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 12. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 14 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje na stronie internetowej prowadzonego zapytania.
 14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
 15.  Oferta powinna zawierać:
  • Dane teleadresowe firmy – numer NIP , REGON firmy itp.
  • Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
  • Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.
 16. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.
Kryteria oceny oferty:

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

  1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryterium. CENA – 100%
  2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej:
  3. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższych wzorów:
  4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Nr kryterium  Wzór
1 W kryterium „Cena” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100
gdzie:

 • Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
 • Cof – cena podana w ofercie

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.

 

  1. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma identyczną ilość punktów, Zamawiający przeprowadzi dogrywkę cenową z tymi Wykonawcami.
  2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.
Sposób, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
 1. Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym.
  W tytule wiadomości należy wpisać OFERTADDO/ŁK/ 2/2023
  W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
 2. Preferowana ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą) – Oferta powinna obowiązywać przynajmniej 30
 3. (trzydzieści) dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 4. Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 24.02.2023r. do godziny 10:00
 5. Termin otwarcia 24.02.2023r.o godzinie 10:30
Inne postanowienia zapytania ofertowego:
 1. Badanie ofert
  1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  2. Zamawiający poprawia w ofercie:
   • oczywiste omyłki pisarskie,
   • oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
   • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
 2. Zamawiający odrzuci ofertę
  1. Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.
  2. Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania.
  3. Oferty złożone po terminie
 3. Zamawiający unieważni postepowanie
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów.
   W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego”.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
Informacje o wyborze oferty:
 1. Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów o wyniku postępowania.
 2. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie prowadzonego zapytania
Informacje końcowe:
 1. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 2. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany umowy będą mogły dotyczyć w szczególności terminu, zakresu i wielkości zamówienia.
 3. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Medyk dla Zdrowia do zawarcia umowy. Fundacja Medyk dla Zdrowia może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
  Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s.1) zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Medyk dla Zdrowia z siedzibą Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 20 94, adres e-mail: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu +48 17 865 20 94 lub poprzez e-mail: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c i lit. f RODO – dane osobowe są niezbędne dla przeprowadzenia postępowania w przedmiocie zawarcia umowy, realizacji zapisów zawartych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, a także ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami.
  3. Pani/Pana dane osobowe pochodzą ze złożonej oferty w postępowaniu, i ich zakres obejmuje dane zawarte w złożonej ofercie .
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uczestniczące w przeprowadzeniu postępowania, podmioty świadczące usługi informatyczne oraz podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
  5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne, przy czym brak ich podania uniemożliwi uział w postępowaniu.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
  7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
  8. Posiada Pani/Pan:
   • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (na podstawie art. 15 RODO);
   • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO);
   • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO);
   • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO),
   • prawo do usunięcia danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO)
   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. Nie przysługuje Pani/Panu:
   • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
Skip to content