CDO/M/10/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące: Sukcesywna dostawa środków czystości, dla Całodobowego Domu Opieki w Mielcu –wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu „Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Mielcu”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3  zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

DATA PUBLIKACJI:

20.05.2021
 

KODY CPV:

39810000 – Preparaty i woski wonne
39830000 – Środki czyszczące
39831300 – Środki do czyszczenia podłóg
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa środków czystości, dla Całodobowego Domu Opieki w Mielcu, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu zostaną odrzucone.
 3. Wykonawca winien udzielić gwarancji na dostarczane artykuły – minimum 24 miesiące.
 4. Termin wykonania zamówienia

Od dnia zawarcia  umowy do 31.12.2022r lub do dnia wyczerpania kwoty umowy w zależności od tego co pierwsze nastąpi. Sukcesywnie- 7 dni od dnia złożenia każdorazowego zamówienia
 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów
 3. Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy dla wszystkich oferowanych produktów, zawierające parametry techniczne w odniesieniu do opisu przedstawionego przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do zapytania). Każdy foldery lub opis należy oznaczyć numerem pozycji
 4. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia.
 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia.
 5. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
 6. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty
 7. Oferta powinna zawierać:
 8. Dane teleadresowe firmy – numer NIP , REGON firmy itp.
 9. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
 10. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.
 11. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl lub  ofertę można złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem: Sukcesywna dostawa środków czystości, dla Całodobowego Domu Opieki w Mielcu”,

 

Adres Zamawiającego:
Centrum Medyczne MEDYK Sp. z o.o. Sp. k.
Fryderyka Szopena 1
35-055 Rzeszów
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr. CDO/M/10/2021
oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w Sekretariacie lub mailowo na adres: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl w terminie do dnia 27.05.2021r. do godziny 9.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, e-maila. Otwarcie nastąpi w dniu 27.05.2021 r o godzinie 9.02
 2. Oferta zostanie odrzucona jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz jeżeli zostawianie złożona po upływie terminu składania ofert.
 3. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Preferowana ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą) -Oferta powinna obowiązywać przynajmniej 30 (trzydzieści) dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 5. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl

 

BADANIE OFERTY:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający w pierwszej kolejności dokona rankingu złożonych ofert na podstawie kryteriów oceny ofert, a następnie dokona badania oferty najkorzystniejszej. W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza będzie podlegała odrzuceniu, proces badania ofert zostanie przeprowadzony w stosunku do kolejnej oferty w rankingu.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,

 1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Zamawiający poprawia w ofercie:
 • oczywiste omyłki pisarskie,
 • oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

 

ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ

1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.

2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania.

3) Oferty złożone po terminie
 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów.

Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
 

 OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY, ICH ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryterium

 1. Cena 100%

Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:

cena najniższa

Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = ——————————– x max liczby punktów

cena oferty ocenianej

 

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.
 

TERMINY PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego danej partii zamówionego towaru i poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie
 

ZAŁĄCZNIKI

Skip to content