CDO/D/4/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące: Sukcesywna dostawa środków higienicznych, dla Całodobowego Domu Opieki w Dębicy –wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu „Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3  zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

 

KODY CPV:

33760000-5- Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety
33740000-9- Produkty do pielęgnacji rąk i paznokci
33720000-3- Golarki i zestawy do manikiuru lub pedikiur
33700000-7- Produkty do pielęgnacji ciała

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa środków czystości, dla Całodobowego Domu Opieki w Dębicy, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu zostaną odrzucone.
 3. Gwarancja na oferowany sprzęt minimum 24 miesiące.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem:

Sukcesywna dostawa środków higienicznych, dla Całodobowego Domu Opieki w Dębicy,

Adres Zamawiającego:

Centrum Medyczne MEDYK Sp. z o.o. Sp. k.

Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr. CDO/D/4/2020

oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy

 1. Oferta zostanie odrzucona jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz jeżeli zostawianie złożona po upływie terminu składania ofert.
 2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Preferowana ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą) -Oferta powinna obowiązywać przynajmniej 30 (trzydzieści) dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w Sekretariacie lub mailowo na adres: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl w terminie do dnia 06.2020r. do godziny 9.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, e-maila. Otwarcie nastąpi w dniu 10.06.2020 r o godzinie 9.02
 5. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl

 

Termin wykonania zamówienia

7 dni od dnia złożenia każdorazowego zamówienia
 

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
 2. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie.
 4. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 5. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
 6. Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy dla wszystkich oferowanych produktów, zawierające parametry techniczne, w odniesieniu do opisu przedstawionego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do zapytania). Każdy foldery lub opis należy oznaczyć numerem pozycji
 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryterium

 1. Cena 100%

Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:

cena najniższa

Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = ——————————– x max liczby punktów

cena oferty ocenianej

 

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.

 

TERMINY PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego danej partii zamówionego towaru i poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
 

INNE POSTANOWIENA

7.1.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty z zastrzeżeniem pkt.1.1, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

7.2.Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

Załączniki:

Formularz oferty wraz z formularzem cenowym (zał. 1)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. 2)
Wzór umowy (zał. 3)
Zapytanie ofertowe

 

Skip to content