Dzienny Dom Opieki w Łączkach Kucharskich

Informujemy że zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu jego realizacja dobiegła końca z dniem 31.12.2023 r. w związku z czym, zakończyła się możliwość finansowania ze środków projektu. Prowadzenie „Dziennego Domu w Łączkach Kucharskich” w okresie 13.03.2023- 31.12.2023 było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr RPPK.08.03.00-18-0039/22-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna działania 8.3 zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz  realizowane przez Fundację Medyk Da Zdrowia

Realizacja projektu przebiegła zgodnie z założeniami wniosku, a planowane rezultaty zostały osiągnięte.

Informujemy, że mimo zakończenia realizacji Projektu w ramach trwałości projektu, deklarujemy gotowość do wykonywania usług prowadzonych w ramach DDO. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie trwałość rezultatów projektu może zostać zapewniona poprzez pobieranie opłat za usługi w ramach DDO w wysokości, która nie generuje dochodu lub zapewnienia utrzymania gotowości do wykonywania ww. usług, przy jednoczesnym prowadzeniu działań informacyjnych o możliwości korzystanie ze świadczeń za odpłatnością. Jednocześnie deklarujemy, iż będziemy podejmować wszelkie działania celem zapewnienia finansowania funkcjonowania DDO ze środków niepublicznych lub innych środków publicznych. Niestety, na dzień dzisiejszy nie ma możliwości pozyskania środków na ten cel z żadnego publicznego źródła – w związku z czym, dla osób chętnych do skorzystania ze wsparcia od dnia 01.01.2024 r usługi w DDO świadczone będą odpłatnie.

W związku z faktem, iż w okresie trwałości zobligowani jesteśmy do świadczenia usług w DDO w zakresie takim, jak były one świadczone w ramach zakończonego Projektu, koszt odpłatnego pobytu w ośrodku skalkulowano w oparciu o koszty miesięcznego utrzymania osoby objętej wsparciem. Miesięczna cena pobytu przy obowiązku zawarcia umowy na min. 3 miesiące wynosi 3500,00 zł. Cena obowiązuje przy grupie 20 osobowej. Mniejsza liczba chętnych będzie każdorazowo wpływać na zwiększenie miesięcznego kosztu pobytu w DDO

Osoby chętne do skorzystania z wsparcia DDOD prosimy o kontakt:
telefoniczny pod numerem: +48 501 053 418
mailowy: sschabowska@medyk.rzeszow.pl

O PROGRAMIE

Fundacja Medyk dla Zdrowia realizuje projekt pt. „Dzienny Dom Opieki w Łączkach Kucharskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Priorytet VIII Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

 

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności dziennych usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej (w tym aktywizacji w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej) dla 20 osób zamieszkujących powiaty dębicki i ropczycko — sędziszowski, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

 

CEL SZCZEGÓŁOWY

     • Podniesienie dostępności i jakości do usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych poprzez zakup sprzętu oraz zatrudnienie wykwalifikowanej kadry,
     • Zapewnienie wsparcia psychologicznego,
     • umożliwienie udziału w zajęciach z terapeutami zajęciowymi (takich jak: zajęcia kulinarne, gimnastyka grupowa, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowo – rekreacyjne, hortikuloterapia, silwoterapia, artterapia, muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia, nauka obsługi tabletów, komputera, korzystania z Internetu. Pomoc przy obsłudze systemów potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu oraz innych w zależności od potrzeb uczestników projektu,
     • Zapewnienie wyżywienia oraz stworzenie warunków do odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu stanowią osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (przez osobę potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu należy rozumieć osobę, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego).Wsparcie będzie skierowane do osób starszych tj. po 60 roku życia. Uczestnicy projektu będą zamieszkiwali powiat dębicki oraz ropczycko-sędziszowski. W projekcie weźmie udział 20 osób.

 

ZAKRES DZIAŁANIA

Utworzenie i prowadzenie dziennego ośrodka opieki dziennej:

Skip to content