ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące usługi przygotowania i dostawy posiłków dla 20 uczestników projektu pt. Dzienny Dom Opieki w Łączkach Kucharskich. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3  zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

KODY CPV:

55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków

Zamawiający

Fundacja Medyk dla Zdrowia
Fryderyka Szopena 1
35-055 Rzeszów
tel. 509 891 007
https://fundacja.medyk.rzeszow.pl/
biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl

Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Marciniec Mariola

Informacje ogólne:

 1. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu Zamawiający należy przez to rozumieć Fundację Medyk dla Zdrowia w Rzeszowie.
 2. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu Wykonawca, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ubiegającą się o udzielenie Zamówienia.
 1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 poprzez
 2. Umieszczenie zapytania na stronie internetowej Zamawiającego: https://fundacja.medyk.rzeszow.pl/
 3. Umieszczenie zapytania na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 4. Zebranie i ocena ofert
 5. Wybór Wykonawcy
 6. Sporządzenie protokołu
 7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

W przypadku przekroczenia szacowanego dla Zamówienia budżetu, Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia niniejszego postępowania.

Przedmiot zamówienia

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków.
 2. Przedmiotem zamówienia są: usługi przygotowania i dostawy posiłków dla 20 uczestników projektu pt. „ Dzienny Dom Opieki w Łączkach Kucharskich”
 3. Przewidywana ilość posiłków nie więcej niż 3720 sztuk (przez posiłek rozumie się zestaw złożony ze śniadania z napojami, dwudaniowego obiadu z kompotem) w okresie realizacji usługi, przy założeniu, iż usługa będzie realizowana w okresie od zawarcia umowy do dnia 31.12.2023r w dni pracujące. Zamówienie obejmuje przygotowanie, serwis, dostarczenie wydanie, śniadania z napojami, dwudaniowego obiadu z kompotem oraz odbiór resztek po posiłkach. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do: zapewnienia, aby przygotowanie, dostarczenie oraz podanie posiłku odbywało się z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności dotyczących wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w realizacji usługi, miejscom przygotowania posiłków oraz środkom transportu wykorzystywanym przy realizacji usługi.
 4. Posiłki należy dowozić do Łączek Kucharskich 248, w dni pracujące uwzględniając poniższe godziny posiłków :
 • Śniadanie z napojami 8:00-8:30
 • Obiad(dwudaniowy) z kompotem 13:00-13:30
 1. W cenę należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją usługi transportu, serwisu (podanie głównych posiłków), termosów, odbioru resztek.
 2. Posiłki mają być zgodne z opisem zamówienia tj. Jadłospisem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający, każdorazowo, najpóźniej do godziny 10:00 dnia poprzedniego będzie informował o konkretnej ilości posiłków w odpowiednich grupach żywieniowych.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia posiłków w odpowiednich przeznaczonych do tego celu termosach zabezpieczających posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem. Posiłki mają być poporcjowane. O temperaturze odpowiednio:
 • Gorące zupy minimum 83 °C
 • Gorące drugie dania i inne gorące posiłki minimum 65 °C
 • Surówki i sałatki maksimum 15°C
 1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować posiłki z naturalnych produktów metodą tradycyjną, nie używając produktów typu instant oraz gotowych wyrobów typu mrożone pierogi, klopsy itp. Wykonawca przy sporządzeniu jadłospisów uwzględniać będzie sezonowość dostępnych na rynku świeżych produktów, szczególnie warzyw i owoców.
 2. Planowane posiłki powinny zapewnić: urozmaicenie pod względem ich składu oraz atrakcyjność sensoryczną z uwzględnieniem smaku, zapachu, kolorystyki (kontrast barw poszczególnych składowych posiłków), niepowtarzalność potraw przez okres 14 dni (jadłospis do publikacji)
 3. Zamawiający dopuszcza zmianę menu dziennego na menu specjalne związane ze świętami, urodzinami czy innymi okazjami obchodzonymi w DDO w Łączkach Kucharskich uwzględniające inne elementy składowe, niż wskazane w ofercie (tort, świeże ciasto, ciasteczka itd.), w oparciu o dostępne menu Wykonawcy, na dzień składania zamówienia, po uzgodnieniach z Wykonawcą.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania diety indywidualnej nieprzewidzianej w niniejszym zapytaniu.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania HACCP oraz do przechowywania próbek żywnościowych przez 72 godziny pobieranych zgodnie z procedurą
  w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywnościowych.

Dodatkowe informacje dla wszystkich zadań:

 1. Oferowana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów wynikające z informacji Zamawiającego zamieszczone w niniejszym zapytaniu z uwzględnieniem ewentualnych wyjaśnień Zamawiającego. Musi także zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 2. Termin wykonywania zamówienia od zawarcia umowy do dnia 31.12.2023r.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

Wymagania i warunki udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca niepodlegający wykluczeniu zgodnie z pkt. 3 oraz spełniający łącznie następujące warunki:
 2. Wiedza i doświadczenie:
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował lub realizuje przez okres minimum 6 miesięcy, 1 usług polegającą na przygotowaniu i dostarczaniu minimum 20 pełnych posiłków dziennie przez 5 dni w tygodniu (przez posiłek należy rozumieć minimum śniadanie, obiad wraz z napojami)  wraz z odbiorem resztek po posiłkach,  

Zaoferowanie większej liczby usług będzie punktowane w ramach kryterium oceny ofert.

Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów

 • Na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonawca przedstawi:

Wykaz wykonanych, usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana lub jest wykonywana, oraz załączeniem dowodów, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie.

Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Dowodami, o których mowa powyżej, są:

Poświadczenie (referencje) – dokument wystawiony przez odbiorcę świadczenia, na rzecz którego wykonawca zrealizował zamówienie,

 1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym min. 1 osobą, która jest:

 • bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub
 • młodociana, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego lub
 • niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub
 • inna, niż wyżej wymienione, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r., poz. 225 ze zm.) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o dysponowania osobami złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do zapytania ofertowego oraz oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do zapytania.

 1. c) Potencjał techniczny:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy dysponują potencjałem technicznym odpowiednim do wykonania przedmiotu zamówienia tj.: środki transportu wykorzystywanego do dostarczenia cateringu oraz zaplecza technicznego niezbędnego do przygotowania cateringu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

 1. Inne dokumenty żądane przez zamawiającego, które wykonawca ma obowiązek złożyć:
  1. Akceptacja załączonego do niniejszego zapytania ofertowego projektu umowy – załącznik nr 4
  2. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
   o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
  3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik nr 5
 2. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczeni są potencjalni Wykonawcy, którzy są osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 3. uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 4. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 5. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 6. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 7. Ponad to :

W związku z wejściem w życie (w dniu 16 kwietnia 2022 r.) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, której, stosownie do treści art. 22 ww. ustawy, przepis art. 7 tej ustawy oraz środek sankcyjny polegający na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy, będą miały zastosowanie w niniejszym postępowaniu.

 1. Dokonanie oceny spełnienia wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach
  i dokumentach stanowiących Załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego (wyszczególnionych w Punkcie V. Zapytania ofertowego), z których musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki.

 2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, bądź pełnomocnictw albo złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty bądź pełnomocnictwa zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich

  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu

  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

 4. Zapisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie, czyli konsorcjów.

Lista dokumentów wymaganych od wykonawcy

 1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
 2. Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego).
 3. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 4. Wykaz usług – wzór załącznik nr 3 do niniejszego zapytania, wraz z dowodami (referencjami) potwierdzającymi, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
 5. Zaparafowany załączony do niniejszego zapytania ofertowego projekt umowy – załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
 6. Oświadczenie o spełnieniu aspektu społecznego, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

Preferowane warunki określenia ceny i zasad zapłaty:

 1. Cena: złoty polski (PLN).
 2. Forma płatności: przelew na rachunek bankowy Oferenta.
 3. Termin zapłaty: Płatność jednorazowa na koniec miesiąca po wykonaniu całości zamówienia w danym miesiącu w terminie do 14 dni od daty jej złożenia w siedzibie Zamawiającego wraz z wymaganymi załącznikami.

Inne wymagane postanowienia oferty:

 1. Oferta musi być złożona w języku polskim.
 2. Oferta musi być złożona według załączonego do zapytania ofertowego wzoru formularza oferty – załącznik nr 2, wypełnionego czytelnie na komputerze (bez dodatkowych dopisków bądź zastrzeżeń).
 3. 3. Oferta ma być ofertą, o której mowa w kodeksie cywilnym, w szczególności powinna:

3.1. być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione, zgodnie z zasadami reprezentacji właściwymi dla oferenta,

3.2. nie może zawierać dopisków, które stanowią, iż nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 1. 4. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

4.1.Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika, jako przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, przy czym pełnomocnictwo to może wynikać z załączonej do oferty stosownej umowy,

4.2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków,

4.3.Wszelka korespondencja z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

Kryteria i sposób oceny ofert

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria:
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 60 %
2  Doświadczenie 20 %
3  Ilość osób zatrudnionych do realizacji zamówienia spełniających aspekt społeczny 20 %
 1. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium Wzór
1

Cena

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

– Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert

– Cof –  cena podana w ofercie

2

Doświadczenie rozumiane jako wykonanie usług opisanych w części IV pkt a) ppkt 1 niniejszego zapytania:

1 usługę – 0 punktów

2-3 usługi – 10 punktów

4 i więcej usług – 20 punktów

Wykonawca udokumentuje zrealizowanie usług wykazanych na to kryterium w sposób opisany w części IV pkt a ppkt 2 niniejszego zapytania.

3

Ilość osób zatrudnionych do realizacji zamówienia spełniających aspekt społeczny:

1 osoba  – 0 punktów

2-4 osoby – 10 punktów

5 i więcej osób -20 punktów

Ocena zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę .
 2. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma identyczną ilość punktów, Zamawiający przeprowadzi dogrywkę cenową z tymi Wykonawcami.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

1. Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl
Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym.
W tytule wiadomości należy podać znak sprawy
W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
2. Ofertę można złożyć za pomocą systemu Baza Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl /poprzez zakładkę „OFERTY” dostępną w karcie Zapytania ofertowego.
Szczegółowa instrukcja dot. rejestracji Wykonawcy w Bazie konkurencyjności oraz sposobu dodawania oferty dostępna jest pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, sekcja „Załączniki”, plik pod nazwą „Instrukcja oferenta w BK2021”.
3. . Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
4. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich, wraz z kosztami Wykonawcy, wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
5. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia, wykazy i inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę, zgodnie z wpisem w odpowiednim dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
7. Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty elektronicznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty.
8. Ewentualne dokumenty sporządzone w języku obcym mogą być złożone wyłącznie wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, potwierdzonym „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
9. Wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami i dokumentami składającymi się na ofertę powinny być ponumerowane przez Wykonawcę.
10. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego – zapisu poprawnego.
11. Oferta zostanie odrzucona jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz jeżeli zostawianie złożona po upływie terminu składania ofert.
12. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.
13. Preferowana ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą) – Oferta powinna obowiązywać przynajmniej 30 (trzydzieści) dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 20.02.2023r. do godziny 10:00
15. Termin otwarcia 20.02.2023r. do godziny 10:30
16. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl lub za pośrednictwem systemu Baza Konkurencyjności
17. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
18. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 14 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
19. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 14.
20. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje na stronie internetowej prowadzonego zapytania.
21. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

INNE POSTANOWIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty z zastrzeżeniem pkt.1.1, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
1.1. Zamawiający poprawia w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie,
oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. W okresie od rozpoczęcia postępowania do podpisania umowy z wybranym Wykonawcą:
2.1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
2.1.1.Odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie do momentu złożenia ofert,
2.1.2.Zakończenia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy,
2.1.3. Unieważnienia postępowania także po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyn,
2.2.Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny.
2.3. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia po dwukrotnym wezwaniu przez zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wyboru, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

Informacje o wyborze oferty

 1. Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów o wyniku postępowania.
 2. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeurpejskie.go.pl.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego”.
 4. Unieważnienia postępowania w sytuacji kiedy cena za wykonanie Zamówienia jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację Zamówienia.

Informacje końcowe

 1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
 2. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 3. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany umowy będą mogły dotyczyć w szczególności terminu, zakresu i wielkości zamówienia.
 4. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Medyk dla Zdrowia do zawarcia umowy. Fundacja Medyk dla Zdrowia może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Medyk dla Zdrowia z siedzibą Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 20 94, adres e-mail: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu +48 17 865 20 94 lub poprzez e-mail: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c i lit. f RODO – dane osobowe są niezbędne dla przeprowadzenia postępowania w przedmiocie zawarcia umowy, realizacji zapisów zawartych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, a także ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami.
 1. Pani/Pana dane osobowe pochodzą ze złożonej oferty w postępowaniu, i ich zakres obejmuje dane zawarte w złożonej ofercie .
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uczestniczące w przeprowadzeniu postępowania, podmioty świadczące usługi informatyczne oraz podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
 3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne, przy czym brak ich podania uniemożliwi uział w postępowaniu.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 6. Posiada Pani/Pan:

 – prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (na podstawie art. 15 RODO);

 – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO);

 – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO);

 – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO),

 – prawo do usunięcia danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO)

 – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. Nie przysługuje Pani/Panu:

 – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

Skip to content