Utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Full Markecie

 

Informujemy, że zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu jego realizacja dobiegła końca z dniem 31.12.2023 r. w związku z czym, zakończyła się możliwość finansowania ze środków projektu wypożyczenia sprzętu. „ Utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Full Market Rzeszów”w okresie 01.08.2022- 31.12.2023 było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr RPPK.08.03.00-18-0023/21 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna działania 8.3 zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz  realizowane przez Fundację Medyk Da Zdrowia.

Realizacja projektu przebiegła zgodnie z założeniami wniosku, a planowane rezultaty zostały osiągnięte.

Informujemy, że od 01.01.2024rwypożyczenie sprzętu będzie odpłatne. Więcej…

O PROGRAMIE

Fundacja Medyk dla Zdrowia realizuje projekt pt. “Utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Full Markecie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Priorytet VIII Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

 

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.12.2023. dostępności do opieki osób niesamodzielnych poprzez wyposażenie ich opiekunów w wiedzę i umiejętności z zakresu opieki i rehabilitacji osób niesamodzielnych oraz sprzętu niezbędnego do opieki.

Cele szczegółowe:

  • wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu opieki i rehabilitacji u 150 opiekunów osób niesamodzielnych do 31.12.2023r.
  • zapewnienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjno-wspomagajacego i rehabilitacyjnego dla 150 osób niesamodzielnych do 31.12.2023r.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO „Zwiększenie dostępności do usług medycznych” poprzez realizację szkoleń z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz uruchomienie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjno-wspomagajacego i rehabilitacyjnego.

Wnioskodawca planuje utworzyć wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego na terenie powiatu rzeszowskiego, w gminie Trzebownisko, tak, aby zwiększyć dostępność do sprzętu na obszarach wiejskich.

 

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu stanowią osoby niepełnosprawne, przewlekle chore lub w podeszłym wieku, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Uczestnicy projektu będą zamieszkiwali powiat mielecki, tarnobrzeski i kolbuszowski.

Grupę docelową projektu stanowią osoby starsze i/lub potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, m.in. osoby, która ze względu na wiek, stan

zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki

Uczestnicy projektu będą zamieszkiwali powiat rzeszowski i miasto Rzeszów.

Jako grupę docelową wnioskodawca wskazuje także osoby wymagające wsparcia i opieki po przebytym zakażeniu COVID-19.

 

ZAKRES DZIAŁANIA

  • Utworzenie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Full Markecie
  • Organizacja szkoleń z zakresu opieki i rehabilitacji dla opiekunów osób niesamodzielnych

1 sierpnia 2022 roku Fundacja Medyk dla Zdrowia rozpoczęła działalność Wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Full Market Rzeszów. Wypożyczalnia jest finansowana w ramach projektu realizowanego jest z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Priorytet VIII Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

W ramach projektu możliwe jest nieodpłatne wypożyczenie sprzętu dla osób niesamodzielnych takiego jak nowoczesne, elektryczne łóżka, materace przeciwodleżynowe, wózki (ortopedyczne i elektryczne), podnośniki pacjenta czy przenośne koncentratory tlenu bądź lampy Bioptron. Dla pacjentów po przebytym COVID-19 posiadamy aparaty wspomagające przy bezdechu nocnym, a także urządzenia do treningu wydolności takie jak rotory czy orbitreki.

Wypożyczalnia znajduje się na parterze w Full Market przy alei Rejtana 53 w Rzeszowie i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14. Istnieje możliwość konsultacji w innych godzinach, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Aby zapoznać się ze szczegółami naszej działalności oraz skorzystać z oferty wypożyczalni prosimy o kontakt pod numerem telefonu  519 735 077 lub prosimy wysłać e-mail na adres mnazrieva@medyk.rzeszow.pl

 

REKRUTACJA

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Skip to content