O PROGRAMIE

Fundacja Medyk dla Zdrowia realizuje projekt pt. „Dzienny Dom Opieki w Łączkach Kucharskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Priorytet VIII Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

 

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności dziennych usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej (w tym aktywizacji w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej) dla 20 osób zamieszkujących powiaty dębicki i ropczycko — sędziszowski, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

 

CEL SZCZEGÓŁOWY

     • Podniesienie dostępności i jakości do usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych poprzez zakup sprzętu oraz zatrudnienie wykwalifikowanej kadry,
     • Zapewnienie wsparcia psychologicznego,
     • umożliwienie udziału w zajęciach z terapeutami zajęciowymi (takich jak: zajęcia kulinarne, gimnastyka grupowa, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowo – rekreacyjne, hortikuloterapia, silwoterapia, artterapia, muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia, nauka obsługi tabletów, komputera, korzystania z Internetu. Pomoc przy obsłudze systemów potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu oraz innych w zależności od potrzeb uczestników projektu,
     • Zapewnienie wyżywienia oraz stworzenie warunków do odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu stanowią osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (przez osobę potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu należy rozumieć osobę, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego).Wsparcie będzie skierowane do osób starszych tj. po 60 roku życia. Uczestnicy projektu będą zamieszkiwali powiat dębicki oraz ropczycko-sędziszowski. W projekcie weźmie udział 20 osób.

 

ZAKRES DZIAŁANIA

Utworzenie i prowadzenie dziennego ośrodka opieki dziennej:

     • utworzenie nowych miejsc opieki dla osób niesamodzielnych,
     • umożliwienie udziału w zajęciach z terapeutami zajęciowymi (takich jak: zajęcia kulinarne, gimnastyka grupowa, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowo – rekreacyjne, hortikuloterapia, silwoterapia, artterapia, muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia, nauka obsługi tabletów, komputera, korzystania z Internetu. Pomoc przy obsłudze systemów potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu oraz innych w zależności od potrzeb uczestników projektu.
     • wyposażenie ośrodka w niezbędny sprzęt do funkcjonowania
     • udział w organizowanych imprezach okolicznościowych, projekcji filmów, czytanie, gry towarzyskie, pogadanki, wycieczki,
     • wyżywienie podczas pobytu w ośrodku,
     • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,

ODPŁATNOŚĆ

Dla osób których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ośrodek jest bezpłatny. Pozostałe osoby są zobowiązane do uiszczania kwoty 1 zł za każdą rozpoczęta godzinę pobytu.

 

REKRUTACJA

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

Skip to content