CDO/M/9/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące: Dostawa pościeli, kołder, poduszek, prześcieradeł, koców, podkładów do Całodobowego Domu Opieki w Mielcu –wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu „Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Mielcu”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3  zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

DATA PUBLIKACJI:

08.06.2021
 

KODY CPV:

39512000-4 – Bielizna pościelowa
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa pościeli, kołder, poduszek, prześcieradeł, koców, podkładów do Całodobowego Domu Opieki w Mielcu, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu zostaną odrzucone.
 3. Gwarancja na oferowany sprzęt minimum 12 miesięcy.
 4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie nie gorszych parametrów funkcjonalnych

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1.  Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów
 3. Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy oferowanej pościeli, kołder, poduszek, prześcieradeł, koców, podkładów zawierające parametry w odniesieniu do opisu przedstawionego przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do zapytania). Każdy foldery lub opis należy oznaczyć numerem pozycji.
 4. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Dodatkowe informację:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia.
 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia.
 5. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
 6. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty
 7. Oferta powinna zawierać:
 8. Dane teleadresowe firmy – numer NIP , REGON firmy itp.
 9. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
 10. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.
 11. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

 1. Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą
  e-mailowąna adres biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl lub  ofertę można złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem „Oferta na Dostawa pościeli, kołder, poduszek, prześcieradeł, koców, podkładów do Całodobowego Domu Opieki w Mielcu”

Adres Zamawiającego:

FUNDACJA MEDYK DLA ZDROWIA
Fryderyka Szopena 1
35-055 Rzeszów
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr CDO/M/9/2021
oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w Sekretariacie lub mailowo na adres: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl
w terminie do dnia  15 czerwca 2021r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, e-maila. Otwarcie nastąpi w dniu 15 czerwca 2021 r o godzinie 10.02.

 1. Oferta zostanie odrzucona jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz jeżeli zostawianie złożona po upływie terminu składania ofert.
 2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Preferowana ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą) -Oferta powinna obowiązywać przynajmniej 30 (trzydzieści) dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 4. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl

 

BADANIE OFERTY

W toku badania i oceny ofert Zamawiający w pierwszej kolejności dokona rankingu złożonych ofert na podstawie kryteriów oceny ofert, a następnie dokona badania oferty najkorzystniejszej. W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza będzie podlegała odrzuceniu, proces badania ofert zostanie przeprowadzony w stosunku do kolejnej oferty w rankingu.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,

 1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Zamawiający poprawia w ofercie:
 • oczywiste omyłki pisarskie,
 • oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
 

ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ

1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.
2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania.
3) Oferty złożone po terminie

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów. Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

14 dni od dnia zawarcia umowY

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY, ICH ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY:

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryterium

 1. Cena 100%

Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:

cena najniższa

Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = ——————————– x max liczby punktów

cena oferty ocenianej

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.
 

TERMINY PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT
 

POZOSTAŁE INFORMACJE

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Medyk dla Zdrowia z siedzibą Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 20 94, adres e-mail: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu +48 17 865 20 94 lub poprzez e-mail: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c i lit. f  RODO – dane osobowe są niezbędne dla przeprowadzenia postępowania w przedmiocie zawarcia umowy, realizacji zapisów zawartych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, a także ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami.
 2. Pani/Pana dane osobowe pochodzą ze złożonej oferty w postępowaniu, i ich zakres obejmuje dane zawarte w złożonej ofercie .
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uczestniczące w przeprowadzeniu postępowania, podmioty świadczące usługi informatyczne oraz podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
 4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne, przy czym brak ich podania uniemożliwi udział w postępowaniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 7. Posiada Pani/Pan:
 • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (na podstawie art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO);
 • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO);
 • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO),
 • prawo do usunięcia danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO)
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 

ZAŁĄCZNIKI

 

 

Skip to content