CDO/M/4/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczące: Dostawa sprzętu AGD, RTV i wyposażenia kuchennego, dla Całodobowego Domu Opieki w Mielcu – Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3  zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

 

 DATA PUBLIKACJI

22.03.2021
 

KODY CPV:

39700000-9 -Sprzęt gospodarstwa domowego
32000000-3 – Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz
lub aparatura powielająca
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu AGD, RTV i wyposażenia kuchennego, dla Całodobowego Domu Opieki w Mielcu, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu zostaną odrzucone.
 3. Gwarancja na oferowany sprzęt minimum 24 miesiące.
 4. Termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia zawarcia umowy

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów
 3. Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy dla wszystkich oferowanych urządzeń produktów, zawierające parametry techniczne oferowanych urządzeń w odniesieniu do opisu przedstawionego przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do zapytania). Każdy foldery lub opis należy oznaczyć numerem pozycji
 4. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Dodatkowe informację:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia.
 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia.
 5. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem
 6. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej ofer
 7. Oferta powinna zawierać:
  • Dane teleadresowe firmy – numer NIP , REGON firmy itp.
  • Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
  • Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.
 8. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

 

KRYTERIA OCENY OFERT

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria:

Cena 100%

Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:

                                                               cena najniższa

Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = ——————————– x max liczby punktów

                                                           cena oferty ocenianej

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.

 

BADANIE OFERTY

W toku badania i oceny ofert Zamawiający w pierwszej kolejności dokona rankingu złożonych ofert na podstawie kryteriów oceny ofert, a następnie dokona badania oferty najkorzystniejszej. W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza będzie podlegała odrzuceniu, proces badania ofert zostanie przeprowadzony w stosunku do kolejnej oferty w rankingu.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,

 1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Zamawiający poprawia w ofercie:
 • oczywiste omyłki pisarskie,
 • oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

 

ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ

 1. Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.
 2. Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom zapytania
 3. Oferty złożone po terminie

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów. Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

TERMINY PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres  biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl Ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na dostawę sprzętu AGD, RTV i wyposażenia kuchennego, dla Całodobowego Domu Opieki w Mielcu,

 

Adres Zamawiającego:
Fundacja Medyk
Fryderyka Szopena 1
35-055 Rzeszów
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr. CDO/D/4/2021
oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy
NIE OTWIERAĆ przed 2021-03-30 godz. 09:02

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

oferty należy składać na adres e-mail biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl lub w zamknietej kopercie  w siedzibie Zamawiającego, Fundacja Medyk ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów  do dnia 2021-03-30 do godz. 09:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-03-30 o godz. 09:02 w siedzibie Zamawiającego
 

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty (zał. nr 1)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2)
 Wzór umowy (zał. nr 3)
Zapytanie ofertowe

Skip to content