ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczące: Dostawę sprzętu wspomagającego funkcjonowanie osobom starszym i niepełnosprawnym w Całodobowym Domu Opieki w Mielcu , ul. Partyzantów 21 – wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu „Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Mielcu”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

DATA PUBLIKACJI

19.09.2022

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

BYŁO:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w Sekretariacie w terminie do dnia 29.09.2022r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem emaila. Otwarcie nastąpi w dniu 29.09.2022r. o godzinie 10.02

ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w Sekretariacie w terminie do dnia 04.10.2022r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem emaila. Otwarcie nastąpi w dniu 04.10.2022r. o godzinie 10.02

KODY CPV:

33196200-2- Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawę sprzętu wspomagającego funkcjonowanie osobom starszym i niepełnosprawnym w Całodobowym Domu Opieki w Mielcu, ul. Partyzantów 21 , zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu zostaną odrzucone..
 3. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w załączniku nr 2 do zapytania zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. Produkt równoważny wg. zamawiającego to taki, który ma te same lub lepsze cechy jakościowe, funkcjonalne co wskazany w zapytaniu konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. W szczególności jego wydajność nie może być gorsza od wydajności  określonej w zapytaniu.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
 3. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie.
 5. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 6. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty
  Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty elektronicznie(kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty.
 7. Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy dla wszystkich oferowanych sprzętów zawierające parametry techniczne oferowanego sprzętu w odniesieniu do opisu przedstawionego przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do zapytania). Każdy folder lub opis należy oznaczyć numerem pozycji
 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

 1. Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl w tytule wiadomości należy wpisać:
  „Dostawę sprzętu wspomagającego funkcjonowanie osobom starszym i niepełnosprawnym w Całodobowym Domu Opieki w Mielcu ”
  W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
 2. Oferta zostanie odrzucona jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz jeżeli zostawianie złożona po upływie terminu składania ofert.
 3. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Preferowana ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą) -Oferta powinna obowiązywać przynajmniej 30 (trzydzieści) dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 5. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w Sekretariacie w terminie do dnia 04.10.2022r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem e-maila. Otwarcie nastąpi w dniu 04.10.2022r. o godzinie 10.02

 6. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy

Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń.

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY, ICH ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryterium

 1. Cena 100%

Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:

                                                               cena najniższa

Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = ——————————– x max liczby punktów

                                                               cena oferty ocenianej

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.

BADANIE OFERTY

1. Zamawiający poprawia w ofercie:

 • oczywiste omyłki pisarskie,
 • oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ

 1. Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.
 2. Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania.
 3. Oferty złożone po terminie

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów.
 2. Unieważnienia zapytania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

TERMIN PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT,

Skip to content