CDO/M/12/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące: Dostawy materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej do Całodobowego Domu Opieki w Mielcu – wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu „Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Mielcu”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3  zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

DATA PUBLIKACJI:

16.09.2021
 

KODY CPV:

30190000-7 – Różny sprzęt i artykuły biurowe
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawę materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej do Całodobowego Domu Opieki w Mielcu, ul. Partyzantów 21, Mielec, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu zostaną odrzucone..
 3. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w załączniku nr 2 do zapytania zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. Produkt równoważny wg. zamawiającego to taki, który ma te same lub lepsze cechy jakościowe, funkcjonalne co wskazany w zapytaniu konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. W szczególności jego wydajność nie może być gorsza od wydajności  określonej w zapytaniu.

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
 3. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie.
 5. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 6. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty
 7. Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy dla wszystkich oferowanych materiałów zawierające parametry techniczne oferowanych materiałów w odniesieniu do opisu przedstawionego przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do zapytania). Każdy folder lub opis należy oznaczyć numerem pozycji
 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogąe-mailową na biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl, w tytule wiadomości należy wpisać: Dostawę materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej do Całodobowego Domu Opieki w Mielcu” Lub Ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: Dostawę materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej do Całodobowego Domu Opieki w Mielcu”

Adres Zamawiającego:
Fundacja Medyk dla Zdrowia
Fryderyka Szopena 1
35-055
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr. CDO/m/12/2021
oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

 1. Oferta zostanie odrzucona jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz jeżeli zostawianie złożona po upływie terminu składania ofert.
 2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Preferowana ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą) -Oferta powinna obowiązywać przynajmniej 30 (trzydzieści) dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w Sekretariacie w terminie do dnia 24.09.2021r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem emaila. Otwarcie nastąpi w dniu 24.09.2021r. o godzinie 10.02
 5. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

7 dni od dnia zawarcia umowy
 

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryterium

 1. Cena 100%

Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:

cena najniższa

Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = ——————————– x max liczby punktów

cena oferty ocenianej

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.

 

BADANIE OFERTY

Zamawiający poprawia w ofercie:

 • oczywiste omyłki pisarskie,
 • oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

 

ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ

1. Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.
2. Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania.
3. Oferty złożone po terminie

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów. Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

TERMINY PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
 

INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.
 2. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę cenową Zamawiający podpisze umowę na realizację przedmiotu zamówienia, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Skip to content