Zakończenie projektu i możliwość dalszego udzielania wsparcia w ramach Dziennego Domu Opieki w Łączkach Kucharskich

Informujemy że zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu jego realizacja dobiegła końca z dniem 31.12.2023 r. w związku z czym, zakończyła się możliwość finansowania ze środków projektu. Prowadzenie „Dziennego Domu w Łączkach Kucharskich” w okresie 13.03.2023- 31.12.2023 było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr RPPK.08.03.00-18-0039/22-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna działania 8.3 zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz  realizowane przez Fundację Medyk Da Zdrowia

Realizacja projektu przebiegła zgodnie z założeniami wniosku, a planowane rezultaty zostały osiągnięte.

Informujemy, żemimo zakończenia realizacji Projektu w ramach trwałości projektu, deklarujemy gotowość do wykonywania usług prowadzonych w ramach DDO. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie trwałość rezultatów projektu może zostać zapewniona poprzez pobieranie opłat za usługi w ramach DDO w wysokości, która nie generuje dochodu lub zapewnienia utrzymania gotowości do wykonywania ww. usług, przy jednoczesnym prowadzeniu działań informacyjnych o możliwości korzystanie ze świadczeń za odpłatnością. Jednocześnie deklarujemy, iż będziemy podejmować wszelkie działania celem zapewnienia finansowania funkcjonowania DDO ze środków niepublicznych lub innych środków publicznych. Niestety, na dzień dzisiejszy nie ma możliwości pozyskania środków na ten cel z żadnego publicznego źródła – w związku z czym, dla osób chętnych do skorzystania ze wsparcia od dnia 01.01.2024 r usługi w DDO świadczone będą odpłatnie.

W związku z faktem, iż w okresie trwałości zobligowani jesteśmy do świadczenia usług w DDO w zakresie takim, jak były one świadczone w ramach zakończonego Projektu, koszt odpłatnego pobytu w ośrodku skalkulowano w oparciu o koszty miesięcznego utrzymania osoby objętej wsparciem. Miesięczna cena pobytu przy obowiązku zawarcia umowy na min. 3 miesiące wynosi 3500,00 zł. Cena obowiązuje przy grupie 20 osobowej. Mniejsza liczba chętnych będzie każdorazowo wpływać na zwiększenie miesięcznego kosztu pobytu w DDO

Osoby chętne do skorzystania z wsparcia DDOD prosimy o kontakt:
telefoniczny pod numerem: +48 501 053 418
mailowy: sschabowska@medyk.rzeszow.pl

Skip to content