Utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Dworze Ostoya

O PROGRAMIE

Fundacja Medyk dla Zdrowia realizuje projekt pt. “Utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Dworze Ostoya” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Priorytet VIII Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.12.2023. dostępności do opieki osób niesamodzielnych poprzez wyposażenie ich opiekunów w wiedzę i umiejętności z zakresu opieki i rehabilitacji osób niesamodzielnych oraz sprzętu niezbędnego do opieki.

Cele szczegółowe:

  • wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu opieki i rehabilitacji u 150 opiekunów osób niesamodzielnych do 31.12.2023r.
  • zapewnienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjno-wspomagajacego i rehabilitacyjnego dla 150 osób niesamodzielnych do 31.12.2023r.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO „Zwiększenie dostępności do usług medycznych” poprzez realizację szkoleń z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz uruchomienie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjno-wspomagajacego i rehabilitacyjnego.

Wnioskodawca planuje utworzyć wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego na terenie powiatu rzeszowskiego, w gminie Trzebownisko, tak, aby zwiększyć dostępność do sprzętu na obszarach wiejskich.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu stanowią osoby niepełnosprawne, przewlekle chore lub w podeszłym wieku, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Uczestnicy projektu będą zamieszkiwali powiat mielecki, tarnobrzeski i kolbuszowski.

Grupę docelową projektu stanowią osoby starsze i/lub potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, m.in. osoby, która ze względu na wiek, stan

zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki

Uczestnicy projektu będą zamieszkiwali powiat rzeszowski i miasto Rzeszów.

Jako grupę docelową wnioskodawca wskazuje także osoby wymagające wsparcia i opieki po przebytym zakażeniu COVID-19.

ZAKRES DZIAŁANIA

  • Utworzenie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Dworze Ostoya
  • Organizacja szkoleń z zakresu opieki i rehabilitacji dla opiekunów osób niesamodzielnych

ZAPYTANIE OFERTOWE